Предстоящи обучения
1. Въведение в образователните невронауки.Приложение на невротехнологиите при работа с деца със СОП
Начало: 08 и 09.10.2022 г.
Ново обучение, което акцентира на фундаменталната роля на невропедагогиката и нейното позициониране в образованието.
Обучението е в две части, като първата част дава отговор на въпросите: какъв е предметът на невропедагогиката; какво налага нуждата от практическото приложение на образователните невронауки; с какви нови изисквания се характеризира дейността на педагога, прилагащ достиженията в невронауките при работата си с деца със СОП и деца в общообразователното училище, за да е в състояние да отговори на техните нужди; до какви улеснения в когнитивен, емоционален и поведенчески план води прилагането на невронауките от родители, преподаватели и ученици; втората част е свързана с дидактическите принципи и тяхната обвързаност с дейността на мозъка. Практическа разработка на урок, обединяващ класическите дидактически принципи и принципите на невронауките.

2. Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене
Начало: 08.10.2022 г.
Защото- бихме могли да го прилагаме за обучение, терапия и подобряване на когнитивните умения.
Как - като работим с източника на проблема, вместо със симптомите.
Къде-в клас, у дома, навсякъде!

3. Компютърна анимация - първи стъпки
Начало: 23.10.2022 г.
В курса се разглеждат основните видове анимацията и нейното приложение в обучението. Прави се преглед на най-често използваните програми за създаване на анимации. Практическата част на курса се базира върху създаването на 2D анимации с безплатен софтуер (по-специално работата на принципа кадър по кадър), която намира широко приложение в учебните часове и в дейности, свързани със STEAM - базираното обучение, ИКТ и други учебни предмети.

4. STEAM обучение в математиката и ИИТ
Начало: 05.11.2022 г.
В курса се разглежда ролята и мястото на STEAM в обучението по математиката, информатиката и информационните технологии, възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Участниците ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци. Ще бъдат разгледани и различни онлайн симулатори на роботи, чрез които да се осъществи връзката между програмирането и STEAM.

5. STEAM обучение в хуманитарните науки 5-12 клас
Начало: 19.11.2022 г.
В обучението се разглежда ролята и мястото на STEAM в обучението по хуманитарни дисциплини, възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Учителите ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци.

6.    STEAM в професионалното образование
Начало: 06.11.2022 г.
В обучението се разглежда ролята и мястото на STEAM в професионалното обучение (електроника, машиностроене, строителство и др.), възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Учителите ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци.