Предстоящи обучения
1.Емоционална интелигентност и социално - емоционално учене
Начало: 27-11-2021
В новите психологически теории за развитието на личността и процеса на социализацията ѝ все по-често се измества акцентът от овладяването на социални роли към самосъзнаването, чувствителността и реализацията на самата личност. Темата запознава родители и специалисти с концепциите за социалната и емоционалната интелигентност, които обособяват нов клас поведения - да знаеш да чувстваш, да знаеш да бъдеш самия себе си. Предлагат се методи и техники, чрез които учениците, учителите и родителите да усвояват социални познания, да натрупват позитивен опит в междуличностните взаимодействия чрез упражняване и развиване на социалните и емоционални умения.

2. Формиране на толерантна образователна среда
Начало: 04-12-2021
Курсът има за цел да разгледа толерантността като взаимно активна позиция на всяка от страните, основана на съгласие, взаимно уважение и добра воля. Постигането на тази цел е свързано с усвояване на необходимите компетентности и използването на подходящи инструменти за изграждането на толерантна образователна среда.

3. Приобщаващо образование на деца със СОП - първи стъпки
Начало: 11-12-2021
Курсът има за цел да разкрие основните специфични образователни потребности, като презентира ефективни стратегии за преодоляването им. В рамките на курса участниците ще получат онлайн материали, линкове към видеоматериали с учебна насоченост, популярни филми и презентациите по темата.

4. Искам да съм в час - утопия или послание
Начало: 12-12-2021
Какви са тенденциите в съвременните образователните системи, какво ги обединява и защо образователните модели не намират търсения отзвук в системата учител - дете – родител;
Децата в норма и децата със СОП – какъв е общият им знаменател;
Холистичният образователен подход ли е изхода от кризата в образованието;
Невропедагогиката и огледалните реалности - защо е задължително познанието ни за тях;

5. Междутекстовият подход в обучението по литература /11-12 клас/
Начало: 22-01-2022
Курсът е предназначен за учители по български език и литература във втора гимназиална степен. Разглеждат се учебните програми по литература и възможността за осъществяване на междутекстови взаимодействия между изучаваните автори и произведения с оглед на формиране на компетентности като знания, умения и отношения в обучението по литература.

6. STEAM обучение - същност, методи, технологии и инструменти
Начало: 26-02-2022
В курса се разглежда същността на STEАM обучението, STEАM методи и иновативни форми за развитие на потенциала на учениците. Учителите се запознават със STEAM рамката на урока и планиране му. Акцентът на обучението са практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM обучение във всички степени на обучение.