Предстоящи обучения
1. Електронни ресурси за оценяване в онлайн среда
Начало: 30-01-2022
Курсът представя практическата приложимост на достъпни и ангажиращи образователни инструменти като: Plikers, Kahoot, Class Dojo. Дава насоки как да се създават и предоставят на учениците различни учебни материали. Подпомага преодоляването на трудностите при оценяване: задаване на задачи и тестове на учениците в дигитална среда. Показва ефикасната употреба и възможности за адаптация на електронните ресурси за оценяване според индивидуалните нужди на учениците. Предложените електронни ресурси дават поле за изява на учителя за включването и внедряването в тях на различни учебни ресурси и методи на преподаване. По време на работния процес участниците ще имат възможност да влезнат в ролята на ученик, да бъдат оценявани с всеки един от предложените образователни инструменти. И да създадат в реално време свой синхронен инструмент за оценяване към платформата Plikers.

2. Критическо мислене и медийна грамотност
Начало: 12-02-2022
В курса се разглежда същността на критическото мислене като вид творческо такова, начините за активно включване на учениците в урочната дейност чрез стратегиите на медийната грамотност. Предлагат се също стратегии за справяне с фалшивите новини, различни подходи за прилагането на критическото мислене в класната стая, начини за формиране на дигитални и граждански компетенции за безопасно използване на интернет.

3. STEAM обучение - същност, методи, технологии и инструменти
Начало: 26-02-2022
Разглежда се същността на STEАM обучението, STEАM методи и иновативни форми за развитие на потенциала на учениците. Учителите се запознават със STEAM рамката на урока и планиране му. Акцентът на обучението са практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM обучение във всички степени на обучение.

4. Въведение в образователните невронауки. Невротехнологиите при работа с деца със СОП и в норма
Начало: 26-02-2022 и 27.02.2022
Обучението е в две части, като първата част дава отговор на въпросите: какъв е предметът на невропедагогиката; какво налага нуждата от практическото приложение на образователните невронауки; откъде произлизат междупредметните връзки с какви нови изисквания се характеризира дейността на педагога, прилагащ достиженията в невронауките при работата си с деца със СОП и деца в общообразователното училище, за да е в състояние да отговори на техните нужди; до какви улеснения в когнитивен, емоционален и поведенчески план води прилагането на невронауките от родители, преподаватели и ученици; втората част е свързана с дидактическите принципи и тяхната обвързаност с дейността на мозъка. Практическа разработка на урок, обединяващ класическите дидактически принципи и принципите на невронауките.

5. Изготвяне на тестове според изискванията за провеждане на ДЗИ в професионалното образование
Начало: 26-02-2022 и 06-03-2022
В курса се разглеждат основните методически изисквания за създаване на дидактически тест, подбор на задачи и формулирането им за съответните нива от таксономията на Блум. Курсистите придобиват умения за подбор и подредба на различни видове задачи и формиране на конкретни скали за оценка. Обучението е съобразено с изискванията на МОН за провеждане на Задължителния държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. В рамките на курса обучаемите изготвят примерни задачи и дидактически материали, които могат да се използват за подготовка на учениците за явяване на теоретичната част от ДЗИ.

6. Портфолиото - надежден инструмент за атестация на учителите
Начало: 06-02-2022 и 26-02-2022
Атестирането е сравнително ново явление за българското училище, което се въвежда с цел, да не се прилага повече принципът „заплащане на калпак“. Пазарът изисква да се намери нов начин за оценка на преподавателската дейност, а световният опит показва, че един надежден инструмент за измерване на количеството и качеството на учителската дейност е портфолиото, което представлява сбирка от документи и продукти, които дават информация за работата и професионалното развитие на учителя.
Учителите трябва да са подготвени за такъв тип оценяване, което означава да могат да търсят, избират и прилагат доказателства за това, какво правят, как го правят и как това има връзка с предварително формулираните учебни цели

7. Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи в онлайн среда
Начало: 12-03-2022
Интерактивното обучение предизвиква желание за участие в учебния процес от страна на учениците, но възможно ли е това да се случи в онлайн среда? В курса се представят варианти за създаването на интересни и вълнуващи уроци с приложение на интерактивни методи в онлайн обучителна среда. Показват се част от инструментите, които могат да се използват по време на дистанционното обучение. Чрез дискусии и обмяна на добри практики ще имате възможност да представите и обогатите вашия опит. Акцентът се поставя върху образователните иновации и облика на учителя - новатор.

8. Иновативност и интерактивност. Ефективна комуникация и взаимодействие между начално училище - семейство
Начало: 12-03-2022
Целта на курса е да разкрие значимостта на проблема за влиянието на взаимодействието между начално училище-семейство с нагласата за надграждане на всяка от страните, за да се развиват и живеят щастливо учениците. Курсът представя различни модели на семейни отношения и тяхното влияние върху поведението на децата. Дава възможност за оценка, от страна на участниците, на разнообразни модели за общуване с деца и родители .Акцентът е поставен върху всичко онова, което е важно както за родителите, така и за педагозите, но най-вече за децата. Курсът е практико-приложен. Практическата част включва създаване, описание, на добра практика или съвременна форма за извънкласна дейност с цел изграждане на доверие и подобряване на партньорството между училище- педагог-семейство.

9. Електронни ресурси за обучението на ученици със СОП в ОРЕС
Начало: 20-03-2022
В обучението се представят възможности за работа с ученици със СОП в обучението от разстояние в електронна среда. Акцентът на обучението са част от инструментите, чрез които учителите да постигнат активно участие и ефективни резултати в онлайн обучението при децата със специални образователни потребности