ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

Статии в "Издания на ДИПКУ"

НАГЛАСИ НА УЧИТЕЛИТЕ КЪМ ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ - КАК СЕ ФОРМИРАТ И КАК СЕ ПРОМЕНЯТ?
Автор: Ива Бонева ISBN 978-954-338-270-5 Анотация: Нагласи на учителите към приобщаващото образование. И защо това е важно? Как се формират и как се променят или за дългия път от съпротива към овластяване” засяга проблематика с особено значение за съвременните политически, социално-педагогически и научно-изследователски търсения по посока на приобщаващото образование и приемането и работата с човешките различия. ...
ГОТОВНОСТ И МОТИВАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
Монографията представя резултатите от национално представено изследване на готовността и мотивацията на новоназначени учители (до 3 години педагогически стаж) за прилагане на проектно базирано обучение. Изследването е организирано от ДИПКУ на Тракийски университет, Стара Загора в сътрудничество с Асоциацията на Департаментите за квалификация на педагогическите специалисти в България (АДКПСБ) по поръчка на МОН. ...
Житейски цели, емпатия, нарцисизъм и благополучие в юношеска възраст
Автор: Вера Тодорова Анотация: Настоящата книга се базира на дисертационно изследване, проведено в периода 2019-2020 г. сред юноши в български училища. Теоретичната рамка, данните, анализът и изводите относно благополучието на юношите в съвремения контекст на предизвикателставата и предимствата са обособени и разгледани в отделните основни глави. ...
Методическа система за формиране на функционална математическа грамотност на учениците
Автор: Маня Манева ISBN 978-954-691-105-6 Анотация: Настоящата монография е актуална поради идеята за обръщане на фокуса от обучение към учене, което формира умения и компетентности. Анализирани са възможностите за интегриране на традиционните методи на обучение и иновативните методи за формиране на функционална математическа грамотност у учениците. ...
Двуезичните разговорници през ХІХ век (социолингвистичен и лингвистичен дискурс)
Автор: Детелина Овчарова ISBN 978-954-691-107-0 Издателство Тракийски университет, ДИПКУ Анотация: Настоящата монографията е резултат от проведено научно изследване, свързано с двуезичните разговорници през ХІХ век. В нея се разглежда типологията на разговорниците от периода на Възраждането, прави се социолингвистична характеристика както на авторите на разговорниците, така и на възрожденското общество. ...