ДИПКУ
Анализ и оценка на клъстерния потенциал в България
Автор: Михаил Кожухаров
ISBN: 978-954-691-097-4
Издателство: Тракийски университет - ДИПКУ
Анотация: Изследването е посветено на актуална и недостатъчно разработена проблематика, свързана с повишаване конкурентоспособността на икономиката като цяло и на предприятията в частност, чрез развитието на клъстери. Това е сложен проблем, който касае решаването на проблеми, свързани с търсенето на механизми за постигане на по-високи икономически резултати и методи за повишаване на социалните ефекти от икономическата дейност.
Изследването систематизира, обобщава и изяснява същността на понятието клъстер на базата на основните икономически теории. Разширява и обогатява концепциите за клъстери и клъстерни мрежи и процесите на клъстеризация. Също така прави разширен преглед на концепциите за моделиране на клъстерите, които разясняват ролята на институциите при формирането и насърчаването на тяхното развитие.
В изследването са систематизирани най-често използваните методи за идентифициране на клъстери, представени са техните основни предимства и недостатъци. Направена е съпоставка между тях и е обобщен начина на приложението им.
Разработена е методологическа рамка за статистическа обработка на показатели, отразяващи връзката между нивото на клъстеризация и основни икономически показатели, свързани с оценката на социално-икономическата среда на регионите.
Разработен е практически модел за оценка и анализ на клъстерния потенциал, който е приложен за област Стара Загора и са обобщени изводи за клъстерния потенциал на секторите в областта.


Монографията може а изтеглите от тук.