ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийския университет - Стара Загора. Основните принципи, на които се изгражда дейността на ДИПКУ, са единството на традиция и съвременност и отразяването на съвременните тенденции в образователната практика.
Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е едно от първите специализирани звена за квалификация на педагогически специалисти в България с над 60 годишна история. Той е наследник на Педагогическото училище, Полувисшия институт за детски учителки и Института за усъвършенстване на учителите в град Стара Загора.


Основната дейност на ДИПКУ е свързана с квалификация на педагогически специалисти.

Учебно-квалификационна дейност


  • Дългосрочните форми на следдипломна квaлификация (СДК) са с продължителност 12 и 18 месеца, задочна форма на обучение. ДИПКУ организира и провежда СДК за придобиване на допълнителна квалификация и професионално-педагогически специализации за присъждане на професионално-квалификационни степени.

     
  • Квалификационните курсове са краткосрочни форми (16 и 32 учебни часа) на СДК с обща педагогическа насоченост, специализирани квалификационни курсове, практикуми и тренинги, езиково обучение.

     
  • Процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени на педагогически специалисти се провеждат в съответствие с нормативната уредба на дейността в България. ДИПКУ организира процедури, консултативни курсове, групови и индивидуални консултации за всички ПКС.

     

Научно-изследователска дейност


Ежегодно ДИПКУ организира Национален педагогически форум с международно участие. Той се утвърждава като място за споделяне и изява на иновативни практики на учители и в същото време - подпомага кариерното им развитие, служи за изграждане на образователни перспективи и политики в областта на образованието и квалификацията.
 
Департаментът издава научно Е-списание “ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ”. Списанието е реферирано и индексирано в Националния център за информация и документация, както и в световни бази като ERIHPLUS и RESEARCHGATE. В извънредните броеве на електронното списание “Педагогически форум” ежегодно публикуват свои изследвания десетки практикуващи учители от цялата страна.
Издателската дейност на ДИПКУ включва учебници, учебни помагала и книги, голяма част от които се разпространяват напълно безплатно.