ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийския университет - Стара Загора. Основните принципи, на които се изгражда дейността на ДИПКУ, са единството на традиция и съвременност и отразяването на съвременните тенденции в образователната практика.
Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е едно от първите специализирани звена за квалификация на педагогически специалисти в България с над 60 годишна история. Той е наследник на Педагогическото училище, Полувисшия институт за детски учителки и Института за усъвършенстване на учителите в град Стара Загора.


Основната дейност на ДИПКУ е свързана с квалификация на педагогически специалисти.

Учебно-квалификационна дейност


  • Дългосрочните форми на следдипломна квaлификация (СДК) са с продължителност 12 и 18 месеца, задочна форма на обучение. ДИПКУ организира и провежда СДК за придобиване на допълнителна квалификация и професионално-педагогически специализации за присъждане на професионално-квалификационни степени.

     
  • Квалификационните курсове са краткосрочни форми (16 и 32 учебни часа) на СДК с обща педагогическа насоченост, специализирани квалификационни курсове, практикуми и тренинги, езиково обучение.

     
  • Процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени на педагогически специалисти се провеждат в съответствие с нормативната уредба на дейността в България. ДИПКУ организира процедури, консултативни курсове, групови и индивидуални консултации за всички ПКС.

     

Научно-изследователска дейност


Ежегодно ДИПКУ организира Национален педагогически форум с международно участие. Той се утвърждава като място за споделяне и изява на иновативни практики на учители и в същото време - подпомага кариерното им развитие, служи за изграждане на образователни перспективи и политики в областта на образованието и квалификацията.
 
Департаментът издава научно Е-списание “ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ”. Списанието е реферирано и индексирано в Националния център за информация и документация, както и в световни бази като ERIHPLUS и RESEARCHGATE. В извънредните броеве на електронното списание “Педагогически форум” ежегодно публикуват свои изследвания десетки практикуващи учители от цялата страна.
Издателската дейност на ДИПКУ включва учебници, учебни помагала и книги, голяма част от които се разпространяват напълно безплатно.