ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Уменията на докторантите за научно писане
Автор: проф. Вяра Гюрова
ISBN 978-954-691-099-8
Академично издателство, Тракийски университет

Анотация: Монографията е посветена на пътя, който следва да извърви един начинаещ учен – докторант по определена специалност, за да реализира своето първоначално намерение да напише и защити дисертация, както и да подготви и публикува научна статия. Това би било по-лесно, ако докторантът целенасочено диагностицира и развива своите умения за писане на научен текст, свързани с: избор на тема; формулиране на цели и задачи; избор на подходяща стратегия на работа (на писане); планиране (структуриране) на дисертацията и на необходимите за нейната защита публикации; събиране на информация; обобщаване на резултати и извеждане на изводи от емпирично изследване; написване и редактиране на части от дисертацията или на цялата дисертация; писане на собствена научна статия и студия. Основните въпроси, на които авторът се опитва да даде отговор са: С какво дисертацията се отличава от останалите академични текстове и задачи? Какви трябва да бъдат нейната тема, научен апарат, структура, език и стил? Какво представлява авторефератът на дисертацията? Какви са изискванията към оформлението на научните текстове (дисертация, статии и пр.)? Защо и как да се избегне плагиатството?

Монографията може да изтеглите от тук