Регистрация в ERIH PLUS
Електронното списание на ДИПКУ “Педагогически форум” вече с регистрация в ERIH PLUS

Oт края на януари 2021, списание Педагогически форум е индексирано в ERIH PLUS – база данни за повишаване на видимост, достъп и търсене на академични публикации в сферата на социалните науки. ERIH PLUS е познат като Европейския научноизследователски указател за хуманитариста периодика.('European Reference Index for the Humanities). Регистрацията в него се случва след стриктна процедура за оценка на кандидатурите на списанията. Процедурата цели да проследи покриването на норми за академично качество на публикациите, които включват етичен кодекс, прозрачна процедура за рецензиране, редакционна колегия от хабилитирани лица и езикови изисквания за всяка публикация.