Педагогически форум 2021 г.
На 24-25.06.2021 г. ще се проведе XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, организиран от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, Стара Загора.

Целта на форума е свързана с развитие на платформа за изяви на професионалисти от различни образователни институции, за представяне на добър опит, на кариерно и личностно развитие, на средище за популяризиране на иновативни образователни стратегии.

Тематиката на форума е обвързана с новостите във виртуалното обучение, STEM средата, партньорството с родителите (включително и по време на пандемия) и предоставя платформа за споделяне на добрите практики на местно, регионално, национално и международно ниво.    

Концепцията за провеждане на форума е свързана с дейностите за създаване на по-тясна връзка между образователните институции, бизнеса и неправителствения сектор за разработване на съвместни образователни продукти, които да отговорят на нуждите на пазара на труда и потребностите на обществото.