ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Житейски цели, емпатия, нарцисизъм и благополучие в юношеска възраст
Автор: Вера Тодорова

Анотация: Настоящата книга се базира на дисертационно изследване, проведено в периода 2019-2020 г. сред юноши в български училища. Теоретичната рамка, данните, анализът и изводите относно благополучието на юношите в съвремения контекст на предизвикателставата и предимствата са обособени и разгледани в отделните основни глави.
Първа глава е посветена на теоретичния анализ на изследваните конструкти. Разгледани са същност и значение на благополучието, субективно благополучие и психично благополучие както и проучвания и теории за благополучието в позитивната психология. Теоретичният анализ за емпатията е разгърнат въз основа на съществуващите изследвания на емпатията като психологически и социален феномен и съвременни дискусии за значението на емпатията. Проследен е историческото развитие и изследователските подходи за изследване на нарцисизма като личностна черта на характера и актуален трифакторен модел, който обобщава особенностите му. Житейските цели присъстват в концепцията на изследването в контекста на материалистичната ориентация. В теоретичната част са предсатвени закономерности и взаимовръзки между емпатията, нарцисизма, житейските цели и благополучието.
Втора глава представя дизайна на емпиричното изследване – целите, задачите, хипотезите на изследването, анализа на резултатите, дискусиите и изводите. Представени са основните инструменти на изследването, релевантни на замисъла и съответстват на начините, по които са концептуализирани изследваните конструкти: Скàлата за психично благополучие (РИФ) в българската адаптация на проф. Пламен Калчев, Материалистичните нагласи на юношите: Индекс за житейски цели (Т. Kасър и Р. М. Раян), Скала за емпатия: Индекс за междуличностно реагиране (М. Дейвис и П. Калчев), Нарцистично възхищение и съперничество (NARQ) (Калчев, 2010).
Трета глава е посветена на анализа на резултатите и дискусиите, както и на изводите. В тази глава са представени подробно и статистическите анализи и взаимовръзки между конструктите.

Монографията може да изтеглите от тук