ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

Уменията на докторантите за научно писане
Автор: проф. Вяра Гюрова
ISBN 978-954-691-099-8
Академично издателство, Тракийски университет

Анотация: Монографията е посветена на пътя, който следва да извърви един начинаещ учен – докторант по определена специалност, за да реализира своето първоначално намерение да напише и защити дисертация, както и да подготви и публикува научна статия. Това би било по-лесно, ако докторантът целенасочено диагностицира и развива своите умения за писане на научен текст, свързани с: избор на тема; формулиране на цели и задачи; избор на подходяща стратегия на работа (на писане); планиране (структуриране) на дисертацията и на необходимите за нейната защита публикации; събиране на информация; обобщаване на резултати и извеждане на изводи от емпирично изследване; написване и редактиране на части от дисертацията или на цялата дисертация; писане на собствена научна статия и студия. Основните въпроси, на които авторът се опитва да даде отговор са: С какво дисертацията се отличава от останалите академични текстове и задачи? Какви трябва да бъдат нейната тема, научен апарат, структура, език и стил? Какво представлява авторефератът на дисертацията? Какви са изискванията към оформлението на научните текстове (дисертация, статии и пр.)? Защо и как да се избегне плагиатството?

Монографията може да изтеглите от тук