Наставничеството в съвременното образование
Автор: Маргарита Пенева
ISBN: 978-954-350-277-6
Издателство: Астарта
Анотация: Монографията „Наставничество в съвременното образование” на д-р Маргарита Славова представя цялостно и задълбочено експериментално педагогическо изследване, чиято цел е валидиране на модел за наставничество на млади новоназначени учители в образователни институции. Влезлите в сила наредби в последните години регламентират внедряването на описания процес в системата на образованието. Монографията е класически структурирана в три глави.
В първа глава изчерпателно и научно обосновано са представени произходът и развоят на понятието наставничество, изяснена е етимологията на понятието, направен е сравнителен анализ на съвременните измерения на наставничеството в образователните системи в различни държави, включително в българската образователна практика.
Във втора глава са изяснени основните характеристики на наставничеството в образователни институции. Наставничеството е предстaвено като образователен процес, който приема различни форми и характерни разновидности. Научно аргументирани са предимствата на наставничеството като форма за продължаващо образование на педагогическите специалисти. Особено задълбочено са представени основните роли и характеристики на субектите на наставничеството, както и предимствата на тази форма за подкрепа на млади специалисти.
В трета глава е представен авторски модел на процеса на наставничество в образователни институции, предназначен за осъществяване на този процес с млади педагогически специалисти. Моделът е разгърнат на основата на използване на доказан опит, но с категорични авторски приноси. Освен прецизно структуриран, моделът е изчерпателен откъм съдържателни компоненти и съдържа строго регламентирана система за мониторинг. Моделът е изцяло съобразен с действащата нормативна база в сферата на националното образование. Към модела е разработен и механизъм за прилагането му в конкретни образователни условия, което придава необходимите за практическа приложимост завършеност и конкретност на модела.
Събраният опит в книгата може да бъде полезен от методологична гледна точка за организиране на процеса на наставничество в образователните институции. Тя е подходяща за ръководители на образователни институции, учители и изследователи на процесите на организация и управление на образователната система.
Монографията може да изтеглите от тук.