Международна среща по проект SEEVAL
SEEVAL-logo1-color800px-3-jpg-nlqb
Международна среща по проект Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN (SEEVAL) се проведе в гр. Грац, Австрия през периода 28-29.04.2022 г. ДИПКУ, ТрУ беше представен от доц. д-р Венета Косева Узунова и ас. Вера Илиева Тодорова.
По време на срещата партньорите докладваха за реализираните дейности, обсъдиха възможности по предстоящи събития и административни въпроси свързани с отчитането и управлението на проекта. Представен беше и доклад за проследяване на качеството при реализиране на различните дейности и управлението на проекта.
В рамките на работната беше проведено кратко обучение за ненасилствена комуникация от гост-лектор Габриелe Грунт.
В последния етап от проект SEEVAL предстоят каскадни семинари, по време на които ще се представят добри практики, ресурси и възможности свързани със социално и емоционално учене-общоучилищен подход, както и международна конференция в гр. Пловдив. За повече информация следете сайта на ДИПКУ и на проекта. https://seeval-project.eu/

IMG-6871-JPEG-yk67
IMG-6867-JPEG-h4wh