ДИПКУ

На 17.06.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Лаборатория на общуването           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“
Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на ДИПКУ

1. Академична длъжност „асистент“ по „Педагогика на обучението по математика (STEAM в ОМ)“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки – един, със срок 2 м.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

  • Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;
  • Автобиография – европейски образец;
  • Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;
  • Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);
  • Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);
  • Свидетелство за съдимост;
  • Медицинско свидетелство;

     
Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.67 (3237)/21.03.2022 г.
За справки и документи: ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452; проф. Галя Кожухарова - 0889 399 903
 
Срокък за подаване на документи: 21.05.2022 г.