Запитване за Работа с деца проявяващи хиперактивност и дефицит на вниманието - проект ТАС
Контактни данни
Три имена:
ЕГН:
Държава:
Имейл:
Телефони:
П. код:
Град:
Адрес:
Информация за записване
дата на раждане (ДД.ММ.ГГГГ)
Дата на раждане:
гр./с., община, област
Място на раждане:
Институция, гр./с., област
Месторабота:
Длъжност:
Име на университета и град
Диплома ВУЗ:
Диплома ОКС:





Диплома Специалност:
Диплома Серия:
Уникален идентификационен № (УИ №).
Диплома Фабр. номер:
Диплома Рег. номер:
Диплома Година на издаване:
Декларации за потвърждение
Декларирам, че всички подадени от мен данни отговарят на истината. Известно ми е, че при подаване на неверни данни нося наказателна отговорност по действащото в Република България законодателство.
При настъпили промени се ангажирам своевременно да уведомя Учебен отдел на ДИПКУ при Тракийски университет - Стара Загора.
Запознах се с Политиката за защита на личните данни на Тракийски университет Стара Загора и приемам предоставените от мен данни да бъдат обработвани по указания в нея начин.
Вашето запитване
Съобщение: