ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Национални проекти, с участието на ДИПКУ – Стара Загора

1. Проект МОДЕРН-А BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – 2021-2023г.

2. Проект BG05M2ОP001-2.011 0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

3. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

4. Национална програма „Квалификация“