ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Условията за придобиване на професионално-квалификационни степени се определят от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, брой: 61, от 2.8.2019 г., изм. ДВ, брой 101, от 27.11.2020 г.) в Раздел V. Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти (Наредба 15, раздел V).