ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Катедра “Хуманитарни дисциплини”доц. д-р Венета Узунова

Ръководител катедра, Заместник-директор по учебната дейност
Veneta-Uzunova
Основни научни интереси: социално-емоционална интелигентност, коучинг, кариерно и личностно развитие, семейна педагогика, образователен мениджмънт.
Професионален опит: над 10-годишен опит като педагогически съветник. След присъединяването си към екипа на ДИПКУ през 2016 г. продължава да трупа практически опит като педагог, психолог, коуч и кариерен консултант по различни програми и проекти, свързани с кариерното и личностното развитие, взаимодействието "семейство - образователна институция" и създаването на позитивна образователна среда.
тел.: 042/ 617 457; 088 714 4800
e-mail: v.uzunova [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Вера Тодорова

Заместник-директор по международна и научна дейност, проекти и програми

VeraTodorova1-jpg-epx7
Основни научни интереси: Индивидуална психология - теория и приложение в образователна среда;консултиране в образователна среда;работа с родители; позитивно възпитание;Адлерианска игрова терапия; благополучие в юношеска възраст.
Професионален опит: преподавател, експерт по международни проекти Erasmus +, H2020., психолог - индивидуално и семейно консултиране.
тел.: 0886856519
e-mail: v.todorova [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Кристина Овчарова

Kristina-Ovcharova-1-png-y89i
Основни научни интереси: Основни научни интереси: възрастова и педагогическа психология, системна психология, позитивна психология, образователен мениджмънт, психологическо консултиране и семейна терапия
Професионален опит: до момента на присъединяване към екипа на ДИПКУ през 2023 г. има опит като хоноруван лектор и обучител към ПУ "Паисий Хилендарски" - провеждане на лекции и семинари в различни програми, както и провеждане на квалификационни обучителни курсове за педагогически специалисти от цялата страна. Допълнителен професионален опит включва работа към Фондация "Асоциация Анимус" като асистент-координатор и консултант на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД. Има опит в провеждането на тренинги с деца и младежи и опит в индивидуалното и групово психологическо консултиране в системния подход.
Тел. 0887 160 429
e-mail: k.ovcharova [аt] dipku-sz.net


гл.ас. д-р Ива Бонева

Iva-Boneva-png-gw2j
Основни научни интереси: приобщаващо образование, нагласи и промяна на нагласите, образователна психология, управление на образованието, образование за развитие
Професионален опит: Двадесетгодишен управленски опит като директор на Фонд "Спасете децата -Обединено кралство“ и Център за приобюаващо образование (сега Сдружение за споделено учене ЕЛА). Значителен опит в провеждането на изследвания, анализи и обучения в областта на социалното развитие и приобщаващото образование, стипендиант на програмите Фулбрайт, Германския фонд „Маршал“ на САЩ и на „Чийвнинг“ на Министерството на външните работи и по въпросите на Британската общност на Обединеното кралство. Работила е за ООН, Католически служби за помощ и като независим консултант.
Тел. 0887160238
e-mail: i.boneva [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Елица Георгиева

Основни научни интереси: специална педагогика, социални дейности
Професионален опит: Психосоциална подкрепа на млади хора с психични отклонения - Австрия, преподавател по български език и литература-образователни институции във Виена, инициатор и организатор на дистанционна платформа за обучения „Вдъхновител“, с участие на лектори от различни държави, Инициатор и организатор на сдружение „Österreichische Gesellschaft für physische und psychische Gesundheitsförderung von Kindern“ с цел физическа и психосоциална подкрепа на деца, разработване на педагогически модели, изследователски екип
Тел. 088 263 5454
e-mail: eliza.georgiev [аt] dipku-sz.net


ас. д-р Борислава Петрова

Borislava-Petrova
Основни научни интереси: начална училищна и специална педагогика.
Професионален опит: преди да стане част от екипа на ДИПКУ през 2018 г. работи като начален учител в няколко старозагорски училища. Доктор по специална педагогика.
тел.: 0887160465
e-mail: b.petrova [аt] dipku-sz.net

Гост преподаватели


доц. д-р Милена Илиева

Milena-Ilieva
e-mail: milena.ilieva [аt] trakia-uni.bg


доц. д-р Дончо Донев

Doncho-Donev
e-mail: d.donev [аt] dipku-sz.net


ас. д-р Николай Атанасов

Nikolai-Atanasov
e-mail: n.atanasov [аt] dipku-sz.net