ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА ПКС ПО ОБЩИЯ РЕД Е НЕОБХОДИМО

1. Да отговаряте на следните условия:
  • да заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. с педагогически стаж не по-малко от 2 години;
  • да нямате наложено наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, освен ако е заличено;
  • да притежавате удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации по чл. 43 и/или чл. 50 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит).

     
2. Да се запишете в подготвителен курс (ако желаете).

3. Да подготвите в MS Word или PDF следните документи:
  • трудова книжка (сканирайте заглавната и необходимите страници, за да докажете 2 години педагогически стаж, както и факта, че към момента заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. );
  • диплом за завършено висше образование и приложението към него. В случай, че сте завършили непедагогическа специалност и сте придобили впоследствие педагогическа правоспособност е нужно да сканирате и документа удостоверяващ, че притежавате такава);
  • удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит).

     
4. Да попълните формуляра, като приложите и сканираните документи.

След преглед на подадените документи, експерт ПКС ще се свърже с Вас на електронния адрес, който сте посочили. Плащането на таксата от 80 лв. се извършва след като документите Ви бъдат одобрени и получите потвърждение.

5. Устният изпит се провежда под формата на събеседване с кандидата, въз основа на предварително подготвено портфолио. В изложението си специалистът обосновава избраните от него структура, познавателни задачи, дейности и технология, като се ръководи от изискванията за оформление на план-конспекти в зависимост от специалността си.
При оценката на представянето на кандидата комисията взема предвид представените методически разработки, езиковата култура (владеене на книжовния български език) и уменията за устна комуникация.