ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА ПКС ПО ОБЩИЯ РЕД Е НЕОБХОДИМО

1. Да отговаряте на следните условия:
  • да заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. с педагогически стаж не по-малко от 2 години;
  • да нямате наложено наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, освен ако е заличено;
  • да притежавате удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации по чл. 43 и/или чл. 50 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит).

     
2. Да се запишете в подготвителен курс (ако желаете).

3. Да подготвите в MS Word или PDF следните документи:
  • трудова книжка (сканирайте заглавната и необходимите страници, за да докажете 2 години педагогически стаж, както и факта, че към момента заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. );
  • диплом за завършено висше образование и приложението към него. В случай, че сте завършили непедагогическа специалност и сте придобили впоследствие педагогическа правоспособност е нужно да сканирате и документа удостоверяващ, че притежавате такава);
  • удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит).

     
4. Да попълните формуляра, като приложите и сканираните документи.

След преглед на подадените документи, експерт ПКС ще се свърже с Вас на електронния адрес, който сте посочили. Плащането на таксата от 100 лв. се извършва след като документите Ви бъдат одобрени и получите потвърждение.

5. Устният изпит се провежда под формата на събеседване с кандидата, въз основа на предварително подготвено портфолио. В изложението си специалистът обосновава избраните от него структура, познавателни задачи, дейности и технология, като се ръководи от изискванията за оформление на план-конспекти в зависимост от специалността си.
При оценката на представянето на кандидата комисията взема предвид представените методически разработки, езиковата култура (владеене на книжовния български език) и уменията за устна комуникация.