ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА ПКС ПО чл. 58, ал. 2 Е НЕОБХОДИМО

Да отговаряте на следните условия:

 • да заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. с педагогически стаж не по-малко от 2 години;
 • да нямате наложено наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, освен ако е заличено;
 • да притежавате удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации по чл. 43 и/или чл. 50 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит);
 • да отговаряте на едно от следните условия:
- да имате грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или класирания:
а) от I до VIII място включително от международни олимпиади и състезания;
б) от I до VI място включително от балкански олимпиади и състезания;
в) от I до III място включително от национални кръгове на ученически олимпиади и национални състезания.

ИЛИ

- да сте учители по специализирана подготовка в спортните училища и да можете да представите протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:
а) от I до XII място включително от световни първенства;
б) от I до VIII място включително от европейски първенства;
в) от I до IV място включително от балкански първенства;
г) от I до III място включително от държавни първенства.

ИЛИ

- да сте учител по професионална подготовка и да можете да представите протоколи от участие на свои ученици в национални и международни състезания по професии, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с класиране от I до III място включително.

ИЛИ

- да сте учител, който преподава чужд език, учебен предмет на чужд език или чужд език по професията и представите безсрочен сертификат за международно призната квалификация за преподаване на чужд език.

1. Да подготвите в MS Word или PDF следните документи:
 • трудова книжка (сканирайте заглавната и необходимите страници, за да докажете 2 години педагогически стаж, както и факта, че към момента заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.);
 • диплом за завършено висше образование и приложението към него. В случай, че сте завършили непедагогическа специалност и сте придобили впоследствие педагогическа правоспособност е нужно да сканирате и документа удостоверяващ, че притежавате педагогическа правоспособност);
 • удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит);
 • протоколи и/или грамоти за участие и класиране на ваши ученици в съответните състезания, олимпиади, конкурси;
 • служебна бележка от директора на училището, удостоверяваща, че тези ученици са постигнали съответните резултати в следствие на вашата пряка работа с тях;
ИЛИ
 • безсрочен сертификат за международно призната квалификация за преподаване на чужд език.

   
2. Да попълните формуляра, като приложите и сканираните документи.

След преглед на подадените документи, експерт ПКС ще се свърже с Вас на електронния адрес, който сте посочили. Плащането на таксата от 80 лв. се извършва след като документите Ви бъдат одобрени и получите потвърждение.