ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА ПКС ПО чл. 58, ал. 2 Е НЕОБХОДИМО

Да отговаряте на следните условия:

 • да заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. с педагогически стаж не по-малко от 2 години;
 • да нямате наложено наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, освен ако е заличено;
 • да притежавате удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации по чл. 43 и/или чл. 50 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит);
 • да отговаряте на едно от следните условия:
- да имате грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или класирания:
а) от I до VIII място включително от международни олимпиади и състезания;
б) от I до VI място включително от балкански олимпиади и състезания;
в) от I до III място включително от национални кръгове на ученически олимпиади и национални състезания.

ИЛИ

- да сте учители по специализирана подготовка в спортните училища и да можете да представите протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:
а) от I до XII място включително от световни първенства;
б) от I до VIII място включително от европейски първенства;
в) от I до IV място включително от балкански първенства;
г) от I до III място включително от държавни първенства.

ИЛИ

- да сте учител по професионална подготовка и да можете да представите протоколи от участие на свои ученици в национални и международни състезания по професии, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с класиране от I до III място включително.

ИЛИ

- да сте учител, който преподава чужд език, учебен предмет на чужд език или чужд език по професията и представите безсрочен сертификат за международно призната квалификация за преподаване на чужд език.

1. Да подготвите в MS Word или PDF следните документи:
 • трудова книжка (сканирайте заглавната и необходимите страници, за да докажете 2 години педагогически стаж, както и факта, че към момента заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.);
 • диплом за завършено висше образование и приложението към него. В случай, че сте завършили непедагогическа специалност и сте придобили впоследствие педагогическа правоспособност е нужно да сканирате и документа удостоверяващ, че притежавате педагогическа правоспособност);
 • удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит);
 • протоколи и/или грамоти за участие и класиране на ваши ученици в съответните състезания, олимпиади, конкурси;
 • служебна бележка от директора на училището, удостоверяваща, че тези ученици са постигнали съответните резултати в следствие на вашата пряка работа с тях;
ИЛИ
 • безсрочен сертификат за международно призната квалификация за преподаване на чужд език.

   
2. Да попълните формуляра, като приложите и сканираните документи.

След преглед на подадените документи, експерт ПКС ще се свърже с Вас на електронния адрес, който сте посочили. Плащането на таксата от 100 лв. се извършва след като документите Ви бъдат одобрени и получите потвърждение.