ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Документи за участие в процедурата за придобиване на трета ПКС се подават по всяко време на годината.
Ежемесечно в ДИПКУ заседава комисия за присъждане на трета ПКС на база подадените от кандидатите документи.

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПКС Е НЕОБХОДИМО

1. Да отговаряте на следните условия:
 • да заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.;
 • да притежавате свидетелство за четвърта ПКС от предходната календарна година или по-рано;
 • да сте завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация. Специализацията може да бъде завършена и преди придобиване на пета или четвърта ПКС, но за трета ПКС можете да кандидатствате след придобиване на четвърта ПКС;
 • да нямате наложено наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, освен ако е заличено;

   
2. Да подготвите в MS Word или PDF следните документи:
 • трудова книжка (сканирайте заглавната и необходимите страници, за да се вижда, че заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.);
 • диплом за завършено висше образование и приложението към него. В случай, че сте завършили непедагогическа специалност и сте придобили впоследствие педагогическа правоспособност е нужно да сканирате и документа удостоверяващ, че притежавате такава);
 • свидетелство за придобита четвърта ПКС.

   
Ако вече имате създаден профил в платформата на ДИПКУ не е необходимо да сканирате всички документи. Влезте в профила си и преминете към стъпка 3. Всички данни, които сте попълвали и документи, които сте подавали се пазят и автоматично ще се заредят във формуляра.

3. Да попълните формуляра, като приложите и сканираните документи.

След преглед на подадените документи, експерт ПКС ще се свърже с Вас на електронния адрес, който сте посочили. Плащането на таксата от 80 лв. се извършва след като документите Ви бъдат одобрени и получите потвърждение.

Професионално-педагогическата специализация трябва да отговаря на следните условия:
1. да има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност;
2. да се провежда по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на специализантите или по управление на образованието;
3. хорариумът на занятията по учебен план да бъде не по-малко от 200 академични часа, от които поне 50 % са присъствени.