ДИПКУ

На 22.04.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Учител по математика и информатика и информационни технологии  

Учител по математика и информатика и информационни технологии 0
код: 5502
Специализацията е предназначена за учители от област на висшето образование технически науки, икономика, учител по физика и др. и другите педагогически специалисти, които преподават или ще преподават математика в средното училище.
 Обучението се осъществява за една календарна година в четири модула.
Акцентира се върху научното и методическо съдържание на основни понятия и теории от училищния курс по математика и ИИТ. Специално внимание е отделено на реализацията на интегралния подход и инструментите на STEM подхода в обучението по математика и ИИТ.
В рамките на обучението се разглеждат някои общопедагогически аспекти като компетентностния подход, електронното обучение и ИКТ.
Обучението завършва с държавен практико-приложен изпит чрез разработване и защита на проект по индивидуално задание за всеки курсист.
Успешно завършилите получават допълнителна квалификация “Учител по математика и ИИТ“.

Едногодишна специализация
Начало:При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане:Таксата се плаща на четири равни вноски по 400 лв. в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 600,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало:При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане:Таксата се плаща на четири равни вноски по 400 лв. в рамките на една година.
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Мениджмънт на ученическия клас. Учителят като мениджър на класа
  • Използване на облачните технологии в образованието
  • Информационни и комуникационни технологии в образованието и работа в дигитална среда
  • Компетентностен подход в обучението
  • История на математиката
  • Училищен курс по алгебра
  • Училищен курс по геометрия
  • Общологически и частноматематически методи за решаване на задачи по математика
  • Методика на обучението по математика
  • Практикум за решаване на задачи от УКМ
  • STEАM в обучението по Математика и Информатика и информационни технологии
  • Основи на информатиката. Операционни системи и програмно осигуряване на компютъра
  • Компютърни мрежи и услуги. Интернет
  • Компютърна текстообработка, електронни таблици и презентации
  • Компютърна графика
  • Компютърно моделиране в прогимназиален етап
  • Основи на програмирането
  • Методика на обучението по информатика и информационни технологии