ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Специална педагогика  

Специална педагогика 0
код: 5532
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Основните модули за обучение включват : основи на специалната педагогика, специална и социална психология. Специализиращите модули за обучение включват: обучение на деца и ученици със сензорни нарушения, с комуникативни нарушения, с разстройства от аутистичния спектър, с умствени затруднения, приобщаващо образование, както и информационни и комуникационни технологии. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

 Едногодишна специализация
 Начало:10.03.2024 г. от 09.00 ч.
 Форма: Дистанционно синхронно обучение
 Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една календарна година
 Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Включени са модулите от задължителната подготовка по нормативната база на приобщаващото образование, организация на подкрепящата среда при деца и ученици със СОП, психологическо консултиране и личностно развитие на деца със СОП. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

   Едногодишна специализация
   Начало:10.03.2024 г. от 09.00 ч.
   Форма: Дистанционно синхронно обучение
   Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една календарна година
   Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Основи на специалната педагогика
  • Специална психология
  • Социална психология.
  • Обучение на деца и ученици със слухови нарушения. Методика на обучението
  • Обучение на деца и ученици със зрителни нарушения. Методика на обучението
  • Обучение на деца и ученици с речеви нарушения. Методика на обучението
  • Обучение на деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър. Методика на обучението
  • Обучение на деца и ученици с умствени затруднения. Методика на обучението
  • Приобщаващо образование. Нормативна база
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Помощни средства и технологии за работа при деца и ученици със СОП
  • Невропедагогически аспекти в училищна средa