ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Подходи и методи за развитие на общуването при деца с тежки интелектуални и множествени увреждания  

Подходи и методи за развитие на общуването при деца с тежки интелектуални и множествени увреждания 0
код: 3322
Описание: Курсът има за цел да обясни спецификите в общуването с и на деца и младежи с тежки и множествени увреждания и да представи методи и стратегии за формиране и развитие на комуникативните умения при тази група деца. Акцент в обучението е поставен върху взаимодействието, алтернативните форми на комуникация и подбора и приложението на подходящи подходи и дейности за подкрепа на общуването спрямо нивото на развитие и индивидуалните възможности на детето, демонстрирани чрез реални примери от практиките в България и чужбина. Основната част от курса е с практическа насоченост и дава възможност на участниците за овладяване на подходи, които след завършване на обучението могат да бъдат използвани в ежедневната работа в ЦСОП, специални училища, дневни центрове и други социални и образователни услуги.
Предназначение: За специални педагози, ресурсни учители, логопеди, психолози и други педагогически специалисти, работещи с невербални деца и деца и младежи с тежки и множествени увреждания в ЦСОП, ресурсни центрове, специални училища, дневни центрове и общообразователни училища и детски градини.
Дати на провеждане: 27-28.01.2024 г. - 09.00 ч.
Форма: присъствена в ДИПКУ Стара Загора
Кредити: 2 броя
Цена: 85.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
85,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС