ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

За допълнителна квалификация

Входно ниво по език за включване в специализация "Чуждоезиково обучение"

код: 2022 - 1
За установяване на степента на езика и последващо включване в специализация "Чуждоезиково обучение" (английски или немски език).
Начало: 09.12.2023 от 09,00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Учител по Човекът и природата

код: 5509
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Човекът и природата" - 5. и 6. клас. Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Човекът и природата 5. - 6. клас".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по Технологии и предприемачество

код: 5511
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Технологии и предприемачество". Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Технологии и предприемачество".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: 03.02.2024 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по Информатика и информационни технологии

код: 5525
Едногодишна специализация насочена към целева група: специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, технически науки, икономика. Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно
Начин на плащане:Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по математика и информатика и информационни технологии

код: 5526
Специализацията е предназначена за учители от област на висшето образование технически науки, икономика, учител по физика и др. и другите педагогически специалисти, които преподават или ще преподават математика в средното училище.
 Обучението се осъществява за една календарна година в четири модула.
Акцентира се върху научното и методическо съдържание на основни понятия и теории от училищния курс по математика и ИИТ. Специално внимание е отделено на реализацията на интегралния подход и инструментите на STEM подхода в обучението по математика и ИИТ.
В рамките на обучението се разглеждат някои общопедагогически аспекти като компетентностния подход, електронното обучение и ИКТ.
Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит чрез разработване и защита на проект по индивидуално задание за всеки курсист.
Успешно завършилите получават допълнителна квалификация “Учител по математика и ИИТ“.

Едногодишна специализация
Начало:При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане:Таксата се плаща на четири равни вноски по 400 лв. в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по математика

код: 5527
Специализацията е предназначена за учители, които преподават или ще преподават математика в средното училище. Акцентира се върху научното и методическо съдържание на основни понятия и теории от училищния курс по математика. Специално внимание е отделено на реализацията на интегралния подход и инструментите на STEАM подхода в обучението по математика.
В рамките на обучението се разглеждат някои общопедагогически аспекти като компетентностния подход, електронното обучение и ИКТ.
Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит чрез разработване и защита на проект по индивидуално задание за всеки курсист.
Успешно завършилите получават допълнителна квалификация “Учител по математика“.
Обучението е насочено към учители по информационни и компютърни науки, физически, технически и икономически науки.
Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Компютърно моделиране и информационни технологии 1. – 4. клас.

код: 5528
Специализацията е подходяща за начални учители. Успешното завършване дава допълнителна квалификация за преподаване на "Информационни технологии" и "Компютърно моделиране" в 1. - 4. клас.Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ:Свидетелство за професионална квалификация

Специална педагогика

код: 5532
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Основните модули за обучение включват : основи на специалната педагогика, специална и социална психология. Специализиращите модули за обучение включват: обучение на деца и ученици със сензорни нарушения, с комуникативни нарушения, с разстройства от аутистичния спектър, с умствени затруднения, приобщаващо образование, както и информационни и комуникационни технологии. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

 Едногодишна специализация
 Начало:При сформиране на група
 Форма: Дистанционно синхронно обучение
 Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една календарна година
 Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация