ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

За допълнителна квалификация

Входно ниво по език за включване в специализация "Чуждоезиково обучение"

код: 2022 - 1
За установяване на степента на езика и последващо включване в специализация "Чуждоезиково обучение" (английски или немски език).
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Учител по Човекът и природата

код: 5509
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Човекът и природата" - 5. и 6. клас. Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Човекът и природата 5. - 6. клас".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по Технологии и предприемачество

код: 5511
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Технологии и предприемачество". Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Технологии и предприемачество".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Специална педагогика

код: 5512
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Основните модули за обучение включват : основи на специалната педагогика, специална и социална психология. Специализиращите модули за обучение включват: обучение на деца и ученици със сензорни нарушения, с комуникативни нарушения, с разстройства от аутистичния спектър, с умствени затруднения, приобщаващо образование, както и информационни и комуникационни технологии. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

 Едногодишна специализация
 Начало:При сформиране на група
 Форма: Дистанционно синхронно обучение
 Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една календарна година
 Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по Информатика и информационни технологии

код: 5525
Едногодишна специализация насочена към целева група: специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, технически науки, икономика. Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно
Начин на плащане:Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по математика и информатика и информационни технологии

код: 5526
Специализацията е предназначена за учители от област на висшето образование технически науки, икономика, учител по физика и др. и другите педагогически специалисти, които преподават или ще преподават математика в средното училище.
 Обучението се осъществява за една календарна година в четири модула.
Акцентира се върху научното и методическо съдържание на основни понятия и теории от училищния курс по математика и ИИТ. Специално внимание е отделено на реализацията на интегралния подход и инструментите на STEM подхода в обучението по математика и ИИТ.
В рамките на обучението се разглеждат някои общопедагогически аспекти като компетентностния подход, електронното обучение и ИКТ.
Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит чрез разработване и защита на проект по индивидуално задание за всеки курсист.
Успешно завършилите получават допълнителна квалификация “Учител по математика и ИИТ“.

Едногодишна специализация
Начало:При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане:Таксата се плаща на четири равни вноски по 400 лв. в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по математика

код: 5527
Специализацията е предназначена за учители, които преподават или ще преподават математика в средното училище. Акцентира се върху научното и методическо съдържание на основни понятия и теории от училищния курс по математика. Специално внимание е отделено на реализацията на интегралния подход и инструментите на STEАM подхода в обучението по математика.
В рамките на обучението се разглеждат някои общопедагогически аспекти като компетентностния подход, електронното обучение и ИКТ.
Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит чрез разработване и защита на проект по индивидуално задание за всеки курсист.
Успешно завършилите получават допълнителна квалификация “Учител по математика“.
Обучението е насочено към учители по информационни и компютърни науки, физически, технически и икономически науки.
Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Компютърно моделиране и информационни технологии 1. – 4. клас.

код: 5528
Специализацията е подходяща за начални учители. Успешното завършване дава допълнителна квалификация за преподаване на "Информационни технологии" и "Компютърно моделиране" в 1. - 4. клас.Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ:Свидетелство за професионална квалификация