За III ПКС професионално-педагогически специализации

Приложни аспекти на психологията в образователна среда

код: 5457
Специализацията е подходяща за педагогически съветници, училищни психолози, детски учители, учители ЦДО и други педагогически специалисти, които искат да разширят познанията си в областта на приложната психология.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 27.11.2021 от 09.00.ч.    
Форма:     Дистанционно синхронно обучение

Индивидуална психология и позитивна образователна среда

код: 5458
Обучението е подходящо за педагогически специалисти от всички образователни области, училищни психолози и педагогически съветници и всички, които имат интерес към темата за индивидуалната психология и позитивната образователна среда.Обучението се фокусира върху ролята на индивидуалната психология и представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация с чуждестранни и български преподаватели-практици.
Начало: При сформиране на група    
Форма:     Дистанционно синхронно    обучение

Психолого-педагогическо взаимодействие в приобщаваща и мултикултурна образователна среда

код: 5459
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини и по-конкретно за работещите в приобщаваща и мултикултурна среда.
Основната цел е учителите да получат методическа подготовка, свързана с организацията и провеждането на приобщаващо и мултикултурно образование както в детската градина, така и в училище.
Широко застъпена е и практическата подготовка на обучаващите.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 24.10.2021 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Педагогически и технологични аспекти на STEАM - образованието в училище

код: 5466
В рамките на специализацията се осигурява подготовка на учителите за същността на STEАM - базираното обучение и се предлагат идеи за структуриране на уроци, включващи STEАM - принципите на обучение и материали, които могат да се използват с тях.
Запознаване с платформи, технологии и продукти, които могат да намерят приложение за деца от различни възрастови групи и в различни образователни институции и форми на обучение.
Специализацията е подходяща за учители по всички предмети, включително предучилищни и начални педагози.

Едногодишна професионално – педагогическа специализация
Начало: 12.02.2022 ОТ 10,00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Организация на образователния процес в новите реалности

код: 5475
Специализацията е подходяща за учители в среден и горен курс, начални учители и др., които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.
Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма:     Дистанционно синхронно обучение

Организация и управление на образованието

код: 5476
Специализацията е подходяща за директори, зам. директори и учители, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен и да обогатят своите знания и умения за управление на образователната институция.
Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма:     Дистанционно синхронно oбучение

Детско-юношеска и училищна психология

код: 5477
Специализацията е подходяща за всички специалисти от образователнаат система, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.
Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група    
Форма:     Дистанционно синхронно обучение

Приложни аспекти на Информационните и комуникационни технологии в образованието

код: 5479
Обучението е подходящо за учители по всички предмети, включително предучилищни и начални педагози, които имат интерес към прилагането на иновативни методи в класната стая, базирани на информационни и комуникационни технологии.
Ако мечтаете да превърнете обучителния процес в привлекателен за всички участници, ако искате да станете майстор - учител, който владее както основни информационни технологии, така и най-новите средства, платформи и софтуерни продукти, които активират учениците и повишават техния интерес към учене, запишете се за това обучение. Очакваме Ви.
Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма:     Дистанционно синхронно обучение