ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

За III ПКС професионално-педагогически специализации

Индивидуална психология и позитивна образователна среда

код: 5458
Обучението е подходящо за педагогически специалисти от всички образователни области, училищни психолози и педагогически съветници и всички, които имат интерес към темата за индивидуалната психология и позитивната образователна среда.Обучението се фокусира върху ролята на индивидуалната психология и представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация с чуждестранни и български преподаватели-практици.
Начало: При сформиране на група    
Форма:     Дистанционно синхронно    обучение

Организация на образователния процес в новите реалности 2022

код: 5513
Специализацията е подходяща за учители в среден и горен курс, начални учители и др., които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.
Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 22.10.2023 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 250 лв. в рамките на една календарна година.
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Приложни аспекти на психологията в образователна среда 2023

код: 5518
Специализацията е подходяща за педагогически съветници, училищни психолози, детски учители, учители ЦДО и други педагогически специалисти, които искат да разширят познанията си в областта на приложната психология.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 04.11.2023 г. от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 250 лв. в рамките на една година
Финален документ : Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Детско-юношеска и училищна психология

код: 5521
Специализацията е подходяща за всички специалисти от образователната система, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Педагогически и технологични аспекти на STEАM образованието

код: 5530
В рамките на специализацията се осигурява подготовка на учителите за същността на STEАM - базираното обучение и се предлагат идеи за структуриране на уроци, включващи STEАM - принципите на обучение и материали, които могат да се използват с тях.
Запознаване с платформи, технологии и продукти, които могат да намерят приложение за деца от различни възрастови групи и в различни образователни институции и форми на обучение.
Специализацията е подходяща за учители по всички предмети, включително предучилищни,начални педагози и учители в детската градина.

Едногодишна професионално – педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Невропедагогика

код: 55 08
Единственото по рода си обучение в България, което акцентира върху фундаменталната роля на невропедагогиката и нейното позициониране в образованието.
Участниците ще осмислят необходимостта от нов прочит на понятията "учене" и "преподаване" от позицията на невронауките и прилагане на адекватни дидактически принципи.
Цели на специализацията:
преодоляване на трудностите в съвременното образование, визирайки проблеми като неразбиране на материала, невъзможност за прилагане на получените знания, нежелание за учене или преподаване, демотивация, минимален капацитет на усвояване желаните знания и умения, ценностна депривация.
Специализацията е предназначена за преподаватели по всички учебни дисциплини, директори на училища, ресурсни учители, специални педагози, учители в ЦСОП, имащи готовност за прилагане на нови подходи при работа с детето от позицията на невронауките.
Продължителност на курса: Едногодишна специализация
Начало: 02.12.2023 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв., в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионално - педагогическа специализация

Организация и управление на образованието

код: 55 20
Специализацията е подходяща за директори, зам. директори и учители, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен и да обогатят своите знания и умения за управление на образователната институция.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 18.11.2023 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно oбучение
Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв., в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Приложни аспекти на информационните и комуникационни технологии в образованието

код: 5533
Обучението е подходящо за учители по всички предмети, включително предучилищни и начални педагози, които имат интерес към прилагането на иновативни методи в класната стая, базирани на информационни и комуникационни технологии.
Ако мечтаете да превърнете обучителния процес в привлекателен за всички участници, ако искате да станете майстор - учител, който владее както основни информационни технологии, така и най-новите средства, платформи и софтуерни продукти, които активират учениците и повишават техния интерес към учене, запишете се за това обучение. Очакваме Ви.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 250 лв. в рамките на една година
Финален документ: свидетелство за професионално-педагогическа специализация