ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

За III ПКС професионално-педагогически специализации

Индивидуална психология и позитивна образователна среда

код: 5458
Обучението е подходящо за педагогически специалисти от всички образователни области, училищни психолози и педагогически съветници и всички, които имат интерес към темата за индивидуалната психология и позитивната образователна среда.Обучението се фокусира върху ролята на индивидуалната психология и представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация с чуждестранни и български преподаватели-практици.
Начало: При сформиране на група    
Форма:     Дистанционно синхронно    обучение

Организация на образователния процес в новите реалности 2022

код: 5513
Специализацията е подходяща за учители в среден и горен курс, начални учители и др., които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.
Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 22.10.2023 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 250 лв. в рамките на една календарна година.
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Приложни аспекти на психологията в образователна среда 2023

код: 5518
Специализацията е подходяща за педагогически съветници, училищни психолози, детски учители, учители ЦДО и други педагогически специалисти, които искат да разширят познанията си в областта на приложната психология.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 04.11.2023 г. от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 250 лв. в рамките на една година
Финален документ : Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Детско-юношеска и училищна психология

код: 5521
Специализацията е подходяща за всички специалисти от образователната система, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Педагогически и технологични аспекти на STEАM образованието

код: 5530
В рамките на специализацията се осигурява подготовка на учителите за същността на STEАM - базираното обучение и се предлагат идеи за структуриране на уроци, включващи STEАM - принципите на обучение и материали, които могат да се използват с тях.
Запознаване с платформи, технологии и продукти, които могат да намерят приложение за деца от различни възрастови групи и в различни образователни институции и форми на обучение.
Специализацията е подходяща за учители по всички предмети, включително предучилищни,начални педагози и учители в детската градина.

Едногодишна професионално – педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Невропедагогика

код: 55 08
Единственото по рода си обучение в България, което акцентира върху фундаменталната роля на невропедагогиката и нейното позициониране в образованието.
Участниците ще осмислят необходимостта от нов прочит на понятията "учене" и "преподаване" от позицията на невронауките и прилагане на адекватни дидактически принципи.
Цели на специализацията:
преодоляване на трудностите в съвременното образование, визирайки проблеми като неразбиране на материала, невъзможност за прилагане на получените знания, нежелание за учене или преподаване, демотивация, минимален капацитет на усвояване желаните знания и умения, ценностна депривация.
Специализацията е предназначена за преподаватели по всички учебни дисциплини, директори на училища, ресурсни учители, специални педагози, учители в ЦСОП, имащи готовност за прилагане на нови подходи при работа с детето от позицията на невронауките.
Продължителност на курса: Едногодишна специализация
Начало: 02.12.2023 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 375 лв., в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионално - педагогическа специализация

Организация и управление на образованието

код: 55 20
Специализацията е подходяща за директори, зам. директори и учители, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен и да обогатят своите знания и умения за управление на образователната институция.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 18.11.2023 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно oбучение
Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв., в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Приложни аспекти на информационните и комуникационни технологии в образованието

код: 5533
Обучението е подходящо за учители по всички предмети, включително предучилищни и начални педагози, които имат интерес към прилагането на иновативни методи в класната стая, базирани на информационни и комуникационни технологии.
Ако мечтаете да превърнете обучителния процес в привлекателен за всички участници, ако искате да станете майстор - учител, който владее както основни информационни технологии, така и най-новите средства, платформи и софтуерни продукти, които активират учениците и повишават техния интерес към учене, запишете се за това обучение. Очакваме Ви.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 250 лв. в рамките на една година
Финален документ: свидетелство за професионално-педагогическа специализация