Подготвителни курсове за I ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Майсторски клас "Иновационни практики в образованието"

код: 3037
Майсторските класове са интерактивна форма на обучение на учители, чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики. Те предлагат работа в екип между учители от различни предметни области, изграждащ представите за съвместимост, интегративност, иновативност и конкурентност. Майсторските класове са обект на мащабен иновативен обмен и са съпроводени с различни съпътстващи събития и изяви – конференции, семинари и др. Майсторският клас „Иновативни практики в образованието“ е интерактивен начин за обучение, който дава възможност на участниците да придобият умения за организация и провеждане на педагогически изследвания, да усвоят стратегии и техники за прилагане на иновации в образованието, да придобият умения за изследване на влиянието на иновативните подходи и методи върху системата на образованието, да усвоят умения за прилагане на механизми за количествен и качествен анализ на резултатите от педагогическите изследвания, да описват и популяризират добър педагогически опит. Успешното приключване на Класа ще подпомогне разработването на публикации и иновативни разработки на учителите – новатори.
Предназначение: За учителите, които ще участват в процедури за придобиване на първа професионално-квалификационна степен през 2023 г.
Начало: 13 ноември 2022 г.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Квалификационни кредити: 4