Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
Каталог Краткосрочни курсове 2022

Децата с хронични заболявания в класната стая–предизвикателства, ограничения и перспективи

код: 2924
Начало:09-06-2022
Край:09-06-2022
Форма:Дистанционнa
Цена: безплатен уебинар
Начален час: 17.00 ч.
Краен час: 18.30 ч.
Целта на уебинара е обогатяване на познанията по темата за разбирането на специфичните потребности на децата с хронични заболявания и разграничаването им от децата със специални образователни потребности.

Участниците ще получат практически съвети за подобряване на взаимодействието между учител и ученик/дете с хронично заболяване. Ще бъдат разгледани стъпки за минимизиране на затрудненията, които могат да възникнат в образователния процес за постигане на по-спокойна и позитивна учебна среда.

Лектор:
Професионалните интереси на Д-р Елена Недева са в областта на специалната педагогика, в контекста на детската хронична болест. Тя изследва педагогическите и психологически взаимодействия с децата с хронични заболявания, техните специфики, потребности, подкрепа и обучение. Д-р Недева има интерес и към влиянието на консултиране чрез прилагане на принципите на индивидуалната психология.

Портфолиото - надежден инструмент за атестация на учителите

код: 2873
Предназначение: подходящ за учители от всички степени.
Описание: Атестирането е сравнително ново явление за българското училище, което се въвежда с цел, да не се прилага повече принципът „заплащане на калпак“. Пазарът изисква да се намери нов начин за оценка на преподавателската дейност, а световният опит показва, че един надежден инструмент за измерване на количеството и качеството на учителската дейност е портфолиото, което представлява сбирка от документи и продукти, които дават информация за работата и професионалното развитие на учителя.
Учителите трябва да са подготвени за такъв тип оценяване, което означава да могат да търсят, избират и прилагат доказателства за това, какво правят, как го правят и как това има връзка с предварително формулираните учебни цели.
Участниците в курса ще се запознаят със следните теми:
1.    Същност на портфолиото;
2.    Цели и начини на разработването му;
3.    Използване и оценка;
Вижте видео представянето на курса.
Дати на провеждане: 04 и 18.06.2022 г.
Форма: Дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 85 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.

Компютърна анимация - първи стъпки

код: 2876
Предназначение: за учители от всички степени на училищното образование
Описание: В курса се разглеждат основните видове анимацията и нейното приложение в обучението. Прави се преглед на най-често използваните програми за създаване на анимации. Практическата част на курса се базира върху създаването на 2D анимации с безплатен софтуер (по-специално работата на принципа кадър по кадър), която намира широко приложение в учебните часове и в дейности, свързани със STEAM - базираното обучение, ИКТ и други учебни предмети.
Начало:23-10-2022    
Край:23-10-2022    
Форма:Дистанционна
Кредити:1 брой
Цена:70 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.

STEAM обучение - същност, методи, технологии и инструменти

код: 2880
Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения.
Описание: Разглежда се същността на STEM обучението, STEM методи и иновативни форми за развитие на потенциала на учениците. Учителите се запознават със STEAM рамката на урока и планиране му. Акцентът на обучението са практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM обучение във всички степени на обучение.
Какво е STEM?
Начало: 12.06.2022 г.
Край: 12.06.2022 г.
Форма на провеждане: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.

Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене

код: 2897
Майндфулнес- защо, как, къде е приложим подходът?
Защото- бихме могли да го прилагаме за обучение, терапия и подобряване на когнитивните умения.
Как-като работим с източника на проблема, вместо със симптомите.
Къде-в клас, у дома, навсякъде!
АКО вашите ученици:
1.    Имат проблеми с четенето.
2.    Разместват букви и пропускат думи (дислексия).
3.    Не могат да се концентрират и да се задържат на едно място.
4.    Имат проблеми със слуховата преработка.
5.    Имат проблеми с аутистичния спектър.
6.    Имат обучителни трудности.
АКО Вие – сте учител:
1.    Искате да помогнете на учениците си.
2.    Търсите най-подходящия подход за своите ученици.
3.    Искате да развиете индивидуалния потенциал на всеки от учениците си.
4.    Искате да овладеете осъзнато наблюдение.
Как може да сме полезни?- запознаване с упражнения за подобряване на специфични когнитивни умения, умения за четене или учене.
Как протича курсът?- обучението се извършва дитанционно, в удобно за Вас време и място при следните условия:
1.    Вие имате желание.
2.    Разполагате с компютър или таблет.
3.    Стабилна Интернет връзка.
Как изглежда курсът?- курсът се провежда дистанционно с времетраене 4 астрономически часа. Получавате 1 кредит.
Демонстрира образователни, интригуващи упражнения, които децата харесват, форма за адаптивно учене.
Дата на провеждане: 08.10.2022 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.