Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
- общо педагогически курсове
- специализирани краткосрочни курсове

Стратегии за окуражаване: Работа с ученици и родители за изграждане на общност - Адлериански подход

код: 2764
Предназначение: Обучение за педагози, психолози и всички специалисти, които имат отношение към образованието и възпитанието
Описание: Обучение за педагози, психолози и всички специалисти, които имат отношение към образованието и възпитанието.
По време на обучението, участниците ще имат възможност да се запознаят с теоретичните основи Адлерианския подход, за практическите задачи ще им дадат възможност да приложат наученото. Някои от акцентите в обучението са окуражаване, равенство, емпатия, етичност, образователна среда, чрез която всички участници подобряват уменията си за взаимодействие с околните - колеги, ученици и родители.
Начало:06-11-2021    
Край:11-12-2021    
Форма:Дистанционнa    
Кредити:2 броя
Цена:90.00 лв.

Приобщаващо образование на деца със СОП - първи стъпки

код: 2768
Предназначение: За педагогически специалисти от всички образователни степени, училищни психолози, педагогически съветници.
Описание: Курсът има за цел да разкрие основните специфични образователни потребности, като презентира ефективни стратегии за преодоляването им. В рамките на курса участниците ще получат онлайн материали, линкове към видеоматериали с учебна насоченост, популярни филми и презентациите по темата.
Начало:11-12-2021    
Край:11-12-2021    
Форма:Дистанционнa    
Кредити:1 брой
Цена:70.00 лв.

Искам да съм в час - утопия или послание

код: 2769
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от всички степени на обучение, педагогически съветници, ресурсни учители
Описание: Какви са тенденциите в съвременните образователните системи, какво ги обединява и защо образователните модели не намират търсения отзвук в системата учител - дете – родител;
Децата в норма и децата със СОП – какъв е общият им знаменател;
Холистичният образователен подход ли е изхода от кризата в образованието;
Невропедагогиката и огледалните реалности - защо е задължително познанието ни за тях;
Начало:12-12-2021    
Край:12-12-2021    
Форма: Дистанционнa    
Кредити:1 брой
Цена:70.00 лв.

Междутекстовият подход в обучението по литература /11-12 клас/

код: 2770
Предназначение: За учители по български език и литература във втора гимназиална степен
Описание: Курсът е предназначен за учители по български език и литература във втора гимназиална степен. Разглеждат се учебните програми по литература и възможността за осъществяване на междутекстови взаимодействия между изучаваните автори и произведения с оглед на формиране на компетентности като знания, умения и отношения в обучението по литература.
Начало:22-01-2022    
Край:22-01-2022    
Форма:Дистанционнa    
Кредити:1 брой
Цена :70.00 лв.

STEAM обучение - същност, методи, технологии и инструменти

код: 2790
Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения.
Описание: Разглежда се същността на STEАM обучението, STEАM методи и иновативни форми за развитие на потенциала на учениците. Учителите се запознават със STEAM рамката на урока и планиране му. Акцентът на обучението са практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM обучение във всички степени на обучение.
Начало:26-02-2022    
Край:26-02-2022    
Форма:Дистанционнa    
Кредити:1 брой
Цена:70 лв.

Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи в онлайн среда

код: 2816
Предназначение: за учители в училища и детски градини и педагогически съветници.
Описание: Интерактивното обучение предизвиква желание за участие в учебния процес от страна на учениците, но възможно ли е това да се случи в онлайн среда? В курса се представят варианти за създаването на интересни и вълнуващи уроци с приложение на интерактивни методи в онлайн обучителна среда. Показват се част от инструментите, които могат да се използват по време на дистанционното обучение. Чрез дискусии и обмяна на добри практики ще имате възможност да представите и обогатите вашия опит. Акцентът се поставя върху образователните иновации и облика на учителя - новатор.
Начало: 12-03-2022
Край: 12-03-2022
Форма: Дистанционнa
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.