ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

Краткосрочни курсове

Katalog-fde1f2b9-1200-png-ngxi
Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук: Каталог Краткосрочни курсове 2024

Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП

код: 3430
Описание: Обучението е с практическа насоченост за работа с ритъм терапия- подход, основан на сетивните възприятия, който позволява на децата със СОП да комуникират на няколко нива - визуално, тактилно, кинестетично, и най-вече да бъдат видени чрез изкуството, не само да бъдат чути чрез говора. Основен фокус се поставя между взаимодействието и реалната учебна ситуация. Курсът е интерактивен и е базиран на връзката между играта, въображението и изкуството (ритъм-музика).
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от всички степени на училищното образование.
Дата на провеждане: 22.06.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Лектор: гл.ас. д-р Борислава Петрова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Работа с юноши: Адлериански подход

код: 3428
Описание: "Работа с юноши: Адлериански подход" е дидактическо и практическо обучение, фокусирано въру разбирането на юношите, в този преходен период - от детството към зрелостта. Акцентът ще бъде върху прилагането на теорията и практиката на адлерианската психология по отношение на юношите. Обучението ще се проведе, използвайки теорията на Алфред Адлер и ще подчертае емпатията, насърчението, равенството, етиката и образованието като теоретични и практически аспекти.
Предназначение: Курсът е подходящ за широката общественост, психолози, консултанти, социални работници, учители, родители и всеки, който се интересува от научаването на повече за концепциите и приложенията на индивидуалната психология на Алфред Адлер.
Дата на провеждане: 25.06.2024 г.
Форма: присъствена - гр. София, ул. "Княз Борис I, 133, ет.1
Кредити: 1 брой
Цена: 120.00 лв.
Лектор: д-р Уес Уинджит
Осигурен е превод на български език!
Местата са ограничени!

Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Личностно и професионално развитие на педагогическите специалисти

код: 3403
Описание: Този курс е насочен към личностното и професионално обогатяване на педагогическите специалисти, с акцент върху изследването на положителния опит на участниците и неговото въздействие върху създаването на свързаност и благополучие в класната стая. Участниците ще бъдат запознати с различни стратегии и подходи, които могат да приложат в своята практика, за да стимулират положителна учебна среда, насърчаваща
Предназначение: за всички педагогически специалисти в училищата и детските градини
Дата на провеждане: 28.06.2024 г.
Форма: присъствена кк Албена
Кредити: 1 брой
Цена: 120.00 лв.
Лектор: д-р Уес Уинджит
Осигурен е превод на български език!
Местата са ограничени!

Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Окуражаване в образователна среда: от тревожност към действия

код: 3404
Описание: Обучението се фокусира върху ролята на окуражаването при развитието на личността (според теоретичната основа на индивидуалната психология), обезкуражаването като ключов елемент към неуспехите в училище и други поведенчески проблеми в детството както и процеса на окуражаване като успешен подход за справяне с проблемите. Обучението представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения. Участниците ще имат възможност да придобият и изпробват нови умения.
Предназначение: за всички педагогически специалисти в училищата и детските градини.
Дата на провеждане: 29.06.2024 г.
Форма: присъствена - кк Албена
Кредити: 1 брой
Цена: 120.00 лв.
Лектор: Марина Блувщейн
Осигурен е превод на български език!
Местата са ограничени!

Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Мотивационно интервюиране - работа с немотивирани ученици

код: 3405
Описание: Мотивационното интервюиране е метод, който се фокусира върху повишаване на вътрешната мотивацията за промяна на поведение, развитие и израстване чрез разговор. Подобряване на уменията за водене на такъв тип разговор, води до позитивна промяна в класната стая и извън нея. Мотивационното интервюиране е ефективно и има силно изразено влияние при работа с различни възрасти и проблеми, включително „немотивирани“ ученици.
Обучението е практико-приложно. Участниците ще усвоят лесни и ефективни стратегии, с които да мотивират учениците да се включат в образователния процес и да бъдат активни участници в своето израстване и развитие.
Предназначение: за всички педагогически специалисти в училищата и детските градини.
Дата на провеждане: 30.06.2024 г.
Форма: присъствена - кк Албена
Кредити: 1 брой
Цена: 120.00 лв.
Лектор: доц. д-р Джон Спери
Осигурен е превод на български език!
Местата са ограничени!

Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Развитие на дигитална компетентност, медийна грамотност и киберсигурност

код: 3409
Описание: Курсът е насочен към учители и образователни специалисти, които желаят да се справят с предизвикателствата на съвременното образование. Програмата предоставя практически инструменти и стратегии за развитие на три ключови компетентности - дигитална компетентност, медийна грамотност и киберсигурност, които са от съществено значение за успешното обучение на учениците в днешния цифров свят. По време на обучението ще бъде подчертана важността на етичното използване на информацията и технологиите, както и на създаването на безопасно и подпомагащо образователно пространство за учениците.
Предназначение: за учители от всички етапи на образованието.
Дата на провеждане: 06.07.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Лектори: гл.ас. д-р Детелина Овчарова, ас. Ирина Мишкова - Йотова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"

код: 3438
Описание: Обучението е насочено към изследване на произхода и същността, значението и функциите на този иновативен и неизчерпаем метод на взаимодействие с децата. Ролята му за формиране на отговорна и интелектуално развита детската личност и нейните компетентности в ранна детска възраст. Отделя се специално внимание на предметната среда в „класната стая“ и духовна страна в „La casa dei bambini“ (Къщата на децата). Разглежда се всяка една зона по отделно и дейностите, включени в нея. Презентират се Монтесори материалите и упражненията с тях, дават се идеи за включването им в образователно-възпитателното пространство и възможностите за самостоятелното им създаване, чрез заместители на оригиналите.
В края на курса учителите ще придобият знания и умения за прилагане на Монтесори подходът в детската група, в ежедневната си работа и в системните взаимодействия с децата, както в педагогическата ситуация, така и в дейността по избор.
Предназначение: Курсът е подходящ за учители и други педагогически специалисти в детската градина
Дати на провеждане: 13-14.07.2024 г.
Форма: присъствена - ДИПКУ, ул. "Армейска" 9
Кредити: 2 броя
Цена: 96.00 лв.
Лектор: ас. Пенка Борисова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене

код: 3442
Описание: Курсът запознава учителите с теоретични постановки и практически дейности за приложенията на подхода „Майндфулнес.” Предоставят се модели за взаимодействие между участниците в процеса на обучение, демонстриращи как се работи с източника на проблема, вместо със симптомите. Фокусът е върху холистичния възглед за човека и единството между тяло, ум и душа.
Предназначение: За учители от начална училищна степен (или от всички видове и степени учебни заведения)
Дата на провеждане: 13.07.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Лектор: гл. ас. д-р Борислава Петрова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Управление на училището и класната стая-диагностика и решаване на проблеми

код: 3441
Описание: Краткосрочният курс е предназначен за директори и заместник-директори от детски градини и училища, както и за учители. Участниците в обучението ще се запознаят и развият умения за използване на различни подходи и формати за рамките на управленския процес. Ще се запознаят с четирите управленски рамки и ще определят в коя попадат най-често и как ще могат да използват похвати и от останалите. Участниците ще обогатят знанията и уменията си относно управленския процес в училище.
Предназначение: директори и заместник-директори от детски градини и училища, както и за учители.
Дата на провеждане: 13.07.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Лектор: гл. ас. д-р Ива Бонева
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Проектно и проблемно базирано обучение

код: 3440
Описание: Краткосрочният курс е предназначен за учители от детски градини и училища. Курсът разглежда тези два подхода в ученето, техните прилики, разлики, философия, основни стъпки и подходи. Прави връзка с преподаването в STEAM рамка и с всички предмети, изучавани в училище. Курсът е практически насочен и предлага възможност да се разберат и приложат на практика тези начини за работа в училище.
Предназначение: за учители от детски градини и училища
Дата на провеждане: 15.07.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Лектор: гл. ас. д-р Ива Бонева
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Изкуството в STEAM подхода чрез ритъм в предучилищен и начален етап

код: 3439
Описание: Курсът предлага запознаване със същността на STEAM подхода. Анализира се ритъм терапията, нейното значение и функции за детското развитие в предучилищен и начален етап. Представят се практики и идеи за интегриране на изкуството чрез ритъм в STEAM. Техники, програми и системи за реализиране на иновативния подход, чрез двигателна активност. В края на обучителния курс участниците ще притежават необходимите знания и умения за прилагане на ритъм в STEAM подхода.
Предназначение: Курсът е подходящ за учители, логопеди, ресурсни учители, психолози и други педагогически специалисти в предучилищното и начално образование.
Дати на провеждане: 17-18.07.2024 г.
Форма: присъствена - ДИПКУ, ул. "Армейска" 9
Кредити: 2 броя
Цена: 96.00 лв.
Лектори: гл.ас. д-р Борислава Петрова, ас. Пенка Борисова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Как се отразяват ролите ни на педагог и психолог на родителската ни роля

код: 3448
Описание: Какво е да си родител, който е учител или психолог? Доколко сме улеснени от професионалната си роля и доколко тя поставя известен товар върху плещите ни? Доколко ни влияят и увеличават този "товар" очакванията на околните, включително на най-близките - например тези на партньора в живота ни? А какво е да си дете на учител или психолог? Вземаме ли предвид отраженията на професионалната ни роля върху контакта на децата ни с техните връстници и върху отношението им към други авторитети в живота им? Имаме ли как да ползваме повече от позитивните отражения и да намалим негативните?
Дата на провеждане: 17.07.2024 г.
Продължителност: 4 часа, от 13.00 - 17.00 ч.
Форма: дистанционна
Цена: 40.00 лв.
Лектор: Женя Георгиева - фамилен психотерапевт, председател на УС на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ), водещ на тернинги на психолози, лекари, учители, социални работници и др. помагащи професионалисти. Автор на над 100 научни публикации в областта на поведенческите науки, фамилната психотерапия, арт-терапията, превенцията на поведенчески и психични отклонения, издадени на български и английски език. Носител на Наградата на Световната психиатрична асоциация и на Наградата на Международната фондация за световно разбирателство "Масерман".
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Сертификатите ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ

код: 3437
Описание: Краткосрочният курс е предназначен за учители по български език и литература V – XII клас от основни, средни училища и професионални гимназии. В обучението се представят иновативни техники и методи за обучение по български език и литература, чрез които учителите могат да осъществяват ефективно и ефикасно психолого-педагогическо взаимодействие с ученици. Предвидените обучителни дейности включват лекции, казуси и дискусии. Ще бъде дадена възможност за споделяне на добри практики от обучението по български език и литература.
Предназначение: за учители по български език и литература V – XII клас от основни, средни училища и професионални гимназии
Дата на провеждане: 20.07.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Лектор: гл. ас. д-р Детелина Овчарова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Управление на стреса и превенция на бърнаут

код: 3436
Описание: Курсът има за цел да запознае участниците с често срещани причини за възникване на бърнаут синдром и да предостави стратегии и техники за неговото предотвратяване. Чрез включване в теоретични и практически дейности участниците ще научат за въздействието, което професионалното изтощение оказва върху тяхното благосъстояние, работоспособност и мотивация. Курсът насърчава грижата за себе си, представяйки техники за управление на стреса, повишаване на устойчивостта и поддържане на здравословен баланс между професионален и личен живот.
Предназначение: За директори, детски учители, учители от всички степени на училищното образование, педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители.
Дата на провеждане: 22.07.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Лектор: гл. ас. д-р Кристина Овчарова
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.