ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
Каталог Краткосрочни курсове 2023

STEAM обучение в природните науки 5-10 клас

код: 3263
Описание: В обучението се разглежда ролята и мястото на STEAM в обучението по природните дисциплини, възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Учителите ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци.
Предназначение: За директори, учители по природни науки.
Дата на провеждане: 02.12.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките

код: 3315
Описание: В курса на обучение ще се разгледат теоретичните постановки на STEM базираното обучение, игровизацията в образованието и Стая на загадките. Ще бъдат представени проекти и сценарии за интегриране на STEAM в образователна стая на загадките. Ще отговорим на въпросите:
1. Какво е значението на STEAM в образованието и как да го приложим?
2. Какво е значението на образователните игри в обучението на учениците и как да ги приложим в образователния процес?
3. Как да създадем Образователна стая на загадките с интегрирано STEAM - базирано обучение в нея?
Предназначение: За учители от всички етапи на българското образование.
Дата на провеждане: 21.01.2024 г.
Форма: присъствена - STEM център в ДИПКУ - 09.00 ч.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ

код: 3323
Описание: В обучението се представят иновативни техники и методи за обучение по български език и литература, чрез които учителите могат да осъществяват ефективно и ефикасно психолого-педагогическо взаимодействие с ученици. Предвидените обучителни дейности включват лекции, казуси и дискусии. Ще бъде дадена възможност за споделяне на добри практики от обучението по български език и литература.
Предназначение: за учители по български език и литература V – XII клас от основни, средни училища и професионални гимназии
Дата на провеждане: 27.01.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Подходи и методи за развитие на общуването при деца с тежки интелектуални и множествени увреждания

код: 3322
Описание: Курсът има за цел да обясни спецификите в общуването с и на деца и младежи с тежки и множествени увреждания и да представи методи и стратегии за формиране и развитие на комуникативните умения при тази група деца. Акцент в обучението е поставен върху взаимодействието, алтернативните форми на комуникация и подбора и приложението на подходящи подходи и дейности за подкрепа на общуването спрямо нивото на развитие и индивидуалните възможности на детето, демонстрирани чрез реални примери от практиките в България и чужбина. Основната част от курса е с практическа насоченост и дава възможност на участниците за овладяване на подходи, които след завършване на обучението могат да бъдат използвани в ежедневната работа в ЦСОП, специални училища, дневни центрове и други социални и образователни услуги.
Предназначение: За специални педагози, ресурсни учители, логопеди, психолози и други педагогически специалисти, работещи с невербални деца и деца и младежи с тежки и множествени увреждания в ЦСОП, ресурсни центрове, специални училища, дневни центрове и общообразователни училища и детски градини.
Дати на провеждане: 27-28.01.2024 г. - 09.00 ч.
Форма: присъствена в ДИПКУ Стара Загора
Кредити: 2 броя
Цена: 85.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

STEM обучение в детската градина-стъпка напред към бъдещето

код: 3317
Описание: В курса на обучение ще се разгледа разликата между STEM и STEAM подхода в образованието; съпоставка между традиционния и STEM подхода в образованието и ползите от STEM обучението; методи и иновативни форми за развитие на потенциала на децата.
Предназначение: За учители от детски градини.
Дата на провеждане: 10.02.2024 г.
Форма: дистанционна.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Добавената реалност в STEAM обучението в детската градина

код: 3316
Описание: В курса ще бъдат разгледани и демонстрирани възможностите за приложение на добавената реалност в детската градина и в STEAM базирано обучение. Акцентът на обучението са демонстрации, практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането добавена реалност в детската градина.
Предназначение: За учители от детски градини.
Дата на провеждане: 17.02.2024 г.
Форма: присъствена - STEM център в ДИПКУ - 09.00 ч.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.