ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
Каталог Краткосрочни курсове 2023

STEAM обучение в природните науки 5-10 клас

код: 3263
Описание: В обучението се разглежда ролята и мястото на STEAM в обучението по природните дисциплини, възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Учителите ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци.
Предназначение: За директори, учители по природни науки.
Дата на провеждане: 02.12.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век

код: 3318
Описание: Курсът е насочен към учители, които не спират да се развиват и искат да надградят своите уроци. Запознава учителите с теоретични и практически дейности за развиване на уменията на XXI век. Те могат да бъдат приложени във всички образователни и кариерни области през целия живот на ученика. Това са 12 уникални умения, които дават предимство на тези, които ги притежават в съвременния изключително конкурентен свят.
Целта е повишаване на знанията и уменията им да организират учебната среда и обучителния процес с готовност за подобряване на когнитивните умения на учениците. Фокусът е поставен върху нарастващото разнообразие на ролите, в които влиза учителят като идентификатор при проява на затруднения със сътрудничество, комуникация, творчество, критично мислене в класната стая. Предоставят се работещи стратегии за учене и ментална почивка. Основният метод се фокусира върху холистичния възглед за човека и единството между тяло, ум и душа.
Предназначение: За учители от начална училищна степен (или от всички видове и степени учебни заведения)
Дата на провеждане: 02.12.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките

код: 3315
Описание: В курса на обучение ще се разгледат теоретичните постановки на STEM базираното обучение, игровизацията в образованието и Стая на загадките. Ще бъдат представени проекти и сценарии за интегриране на STEAM в образователна стая на загадките. Ще отговорим на въпросите:
1. Какво е значението на STEAM в образованието и как да го приложим?
2. Какво е значението на образователните игри в обучението на учениците и как да ги приложим в образователния процес?
3. Как да създадем Образователна стая на загадките с интегрирано STEAM - базирано обучение в нея?
Предназначение: За учители от всички етапи на българското образование.
Дата на провеждане: 21.01.2024 г.
Форма: присъствена - STEM център в ДИПКУ - 09.00 ч.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ

код: 3323
Описание: В обучението се представят иновативни техники и методи за обучение по български език и литература, чрез които учителите могат да осъществяват ефективно и ефикасно психолого-педагогическо взаимодействие с ученици. Предвидените обучителни дейности включват лекции, казуси и дискусии. Ще бъде дадена възможност за споделяне на добри практики от обучението по български език и литература.
Предназначение: за учители по български език и литература V – XII клас от основни, средни училища и професионални гимназии
Дата на провеждане: 27.01.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Подходи и методи за развитие на общуването при деца с тежки интелектуални и множествени увреждания

код: 3322
Описание: Курсът има за цел да обясни спецификите в общуването с и на деца и младежи с тежки и множествени увреждания и да представи методи и стратегии за формиране и развитие на комуникативните умения при тази група деца. Акцент в обучението е поставен върху взаимодействието, алтернативните форми на комуникация и подбора и приложението на подходящи подходи и дейности за подкрепа на общуването спрямо нивото на развитие и индивидуалните възможности на детето, демонстрирани чрез реални примери от практиките в България и чужбина. Основната част от курса е с практическа насоченост и дава възможност на участниците за овладяване на подходи, които след завършване на обучението могат да бъдат използвани в ежедневната работа в ЦСОП, специални училища, дневни центрове и други социални и образователни услуги.
Предназначение: За специални педагози, ресурсни учители, логопеди, психолози и други педагогически специалисти, работещи с невербални деца и деца и младежи с тежки и множествени увреждания в ЦСОП, ресурсни центрове, специални училища, дневни центрове и общообразователни училища и детски градини.
Дати на провеждане: 27-28.01.2024 г. - 09.00 ч.
Форма: присъствена в ДИПКУ Стара Загора
Кредити: 2 броя
Цена: 85.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

STEM обучение в детската градина-стъпка напред към бъдещето

код: 3317
Описание: В курса на обучение ще се разгледа разликата между STEM и STEAM подхода в образованието; съпоставка между традиционния и STEM подхода в образованието и ползите от STEM обучението; методи и иновативни форми за развитие на потенциала на децата.
Предназначение: За учители от детски градини.
Дата на провеждане: 10.02.2024 г.
Форма: дистанционна.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Добавената реалност в STEAM обучението в детската градина

код: 3316
Описание: В курса ще бъдат разгледани и демонстрирани възможностите за приложение на добавената реалност в детската градина и в STEAM базирано обучение. Акцентът на обучението са демонстрации, практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането добавена реалност в детската градина.
Предназначение: За учители от детски градини.
Дата на провеждане: 17.02.2024 г.
Форма: присъствена - STEM център в ДИПКУ - 09.00 ч.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.