ДИПКУ

На 22.04.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
Каталог Краткосрочни курсове 2023

Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение

код: 3146
Описание:
В курса ще бъдат разгледани и демонстрирани технологии за реализирането на STEAM базирано обучение. Акцентът на обучението са демонстрации, практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM във всички степени на обучение
За повече информация
Дата на провеждане: 22.04.2023 г.
Форма: присъствена - ДИПКУ Стара Загора - STEAM център
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Авторитетът на учителя в приобщаваща и подкрепяща среда

код: 3191
Описание: Обучението е интерактивно и включва реално приложими техники, позволяващи на учителя по ненасилствен начин да изгради своя авторитет пред учениците. Разглеждат се социално-психологичните аспекти на властта, която учителят може да придобие, както и начините за нейното придобиване.
Предназначение: Курсът е предназначен за учители, директори, педагогически съветници и училищни психолози.
Дата на провеждане: 23.04.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Облачните технологии в помощ на учителя

код: 3190
Описание: Участниците в курса се запознават с възможностите на Google Workspace и Office 365. С помощта на инструментите на Google и Microsoft Teams за образованието учителите могат да организират учебния процес в удобна електронна форма, да създават и проверяват задания, да разпространяват съобщения, да организират учебния график, да споделят файлове и да работят синхронно с тях и др.
Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения.
Дата на провеждане: 14.05.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Подходът Майндфулнес-път към осъзнато учене

код: 3184
Описание: Обучителният курс „Майндфулнес-път към осъзнато учене ” запознава учителите с теоретични и практически дейности за приложенията на метода „Майндфулнес“. Целта е повишаване на знанията и уменията им да организират учебната среда и обучителния процес с готовност за подобряване на когнитивните умения на учениците. Акцентът е поставен върху нарастващото разнообразие на ролите, в които влиза учителят като идентификатор при проява на затруднения като дислексия, аутизъм, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, централно разстройство на слуховата обработка и други. Предоставят се работещи модели за взаимодействие между участниците в процеса на обучение, демонстриращи как се работи с източника на проблема, вместо със симптомите. Основният метод се фокусира върху холистичния възглед за човека и единството между тяло, ум и душа.
За повече информация
Предназначение: За учители от начална училищна степен (или от всички видове и степени учебни заведения)
Дата на провеждане: 21.05.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Повишаване мотивацията на учениците за изучаване на чужд език, чрез използване на електронни ресурси

код: 3166
Описание: Преподавате по чужд език и на учениците им доскучава? Имате учебно съдържание, което е необходимо да предадете, но срещате съпротива в клас? Смятате, че не постигате нужните образователни цели? Ако и на един от тези въпроси отговорът ви е „да“, то това обучение е точно за вас!Какво ще научите от курса?
• Кои са факторите, които оказват влияние върху мотивацията?
• Как да мотивираме правилно чрез думи и дела?
• Какви възможности предоставят дигиталните приложения за усилване на мотивацията на обучаваните?
Кратко представяне и обосновка за курса: При чуждоезиковото обучение се наблюдава често разминаване между предпочитаните от учениците социални форми на работа и действително практикуваните методи на обучение. Най-важното за едно мотивиращо ЧЕО са учебни цели, които съответстват на потребностите на обучаваните и учебни съдържания, които ги интересуват. В тази връзка ще потърсим в курса отговор на въпроса дали разумното използване на електронни ресурси в процеса на обучение е начин за преодоляване на скуката, а също и фактор, който подпомага изграждането на мотивацията за учебен труд.
Дати на провеждане: 20 - 21.05.2023 г.
Форма:Дистанционна
Кредити:2 броя
Цена:85 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

"Екранни деца" / "Присъствени" деца

код: 3170
Описание: Все по-често в медийното пространство срещаме понятието „екранни деца”.
Дигиталната зависимост е тема, която от десетилетия вълнува научните среди.
Днес последствията от неглижирането на опасностите от прекомерното присъствие в електронна среда придобиват пандемични размери.
Обучителният процес става безсмислен и невъзможен.
В курса ще обменим информация за това : какво представлява екранната зависимост, къде е официализирана, какво се случва в мозъчните дялове, какво е нужно да знаем за речта, когницията, състоянията на безтелесност:, ще обърнем внимание на стимулите и същността на процеса „учене“ от невробиологична гледна точка. Ще обменим опит и знания за работещи инструменти с „екранните” деца
Предназначение: за всички участници във възпитателния и образователния процес
Дата на провеждане: 28.05.2023 г.
Форма на провеждане: Дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Лаборатория на общуването

код: 3189
Описание:Целите на тренинга са подобряване на взаимоотношения в колектива;
-    постигане по-високо ниво на емпатия у всеки участник в процеса на общуване между учители, родители, деца, ученици;
-    развиване на усета за разкриване на възможностите у всеки участник;
-    подобряване на процеса на общуване в личностен и професионален план
Чрез практическите упражнения участниците
-    развиват умения за наблюдение на човешките проблеми от различни гледни точки,
-    откриват източниците и пречките за трудностите, проблемите и неуспехите;
-    развиват умения за взаимно сътрудничество;
-    осъзнават собственото си влияние върху другите;
Предназначение: За учители от всички видове и степени на учебните заведения
Дата на провеждане: 17.06.2023 г. - 09.00 ч.
Форма: присъствена - ДИПКУ Стара Загора
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.