Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
Каталог Краткосрочни курсове 2024

STEM подходът в ДГ-пропедевтика на уменията необходими за професиите на бъдещето

код: 3394
Описание: Участниците ще се запознаят с основните компетентности и компетенции, които трябва да се формират у подрастващите в ДГ, необходими за професиите на бъдещето и ролята на STEM подхода в този процес.
Обучението предлага рамка за планиране на STEM - дейности, конкретни модели, планове и годишни програми на STE(А)M занимания в ДГ, както по време на обучаващата педагогическа ситуация, така и във времето на индивидуални игри или допълнителни дейности, в сутрешен или следобеден режим. Дават се препоръки за организиране на STEM – среда в ДГ – интериор, цветове, микроклимат, обзавеждане, дидактични материали. Показват се роботи, техните функции и значение за обогатяване и разнообразяване на STEM ситуациите, допълнителни игрови средства, LEGO конструктори и възможности за игри с тях, както и полезни сайтове и връзки за работа в STEM среда.
В края на курса, учителите ще имат придобити знания за изследователския подход, влиянието му върху формиране на конкретни умения при децата в ДГ – необходими за професиите на бъдещето. Освен знания, учителите ще имат и умения за планиране, организиране и провеждане на различни STEM дейности и програми за детската градина.
Предназначение: Курсът е подходящ за учители и други педагогически специалисти в ДГ
Дата на провеждане: 18.05.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Умения за бъдещето: Съвременни методи за съчетаване на дигитални и езикови компетентности

код: 3373
Описание: Във високотехнологичната ера изкуственият интелект е част от ежедневния ни живот и значимостта на дигиталната и лингвистичната компетентност значително се увеличава. Тези две компетентности играят важна роля в развитието на ефективни платформи с изкуствен интелект, особено такива, базирани на уеб, чрез създаването на синергия между тях.
Дигиталната компетентност включва уменията, необходими за ефективно използване на различни цифрови инструменти и технологии, обхваща разбиране на основни концепции като кодиране, анализ на данни, киберсигурност и етика на общуване във виртуална среда. От друга страна, лингвистичната компетентност се отнася до способността да се разбира, използва и анализира езика ефективно. Това включва умения в областта на комуникацията, превода и интерпретацията, но и на лингвистичния анализ.
Синергията между дигиталната и лингвистичната компетентност отваря врати за разработка на напреднали платформи с изкуствен интелект, особено на тези, базирани на уеб. Те могат да изпълняват автоматизирани задачи, свързани с езика, като превод, обработка на гласови данни, анализ на езика и генериране на текст. Освен това е възможно да се предоставят персонализирани езикови услуги, базирани на индивидуалните потребности и предпочитания на потребителите.
Предназначение: За учители по чуждоезиково обучение.
Дата на провеждане: 11-12.05.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 96.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Четири управленски рамки в помощ на училищното управление

код: 3353
Описание:Участниците в обучението ще се запознаят и развият умения за използване на различни подходи и формати за рамките на управленския процес. Ще се запознаят с четирите управленски рамки и ще определят в коя попадат най-често и как ще могат да използват похвати и от останалите. Участниците ще обогатят знанията и уменията си относно управленския процес в училище.
Предназначение: За директори и заместник директори от детски градини и училища.
Дата на провеждане: 18.05.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Медийна грамотност и критично мислене

код: 3412
Описание: В обучението се разглежда същността на медийната грамотност, нейните аспекти и специфични особености и как тя би могла да бъде включена ефективно във възпитанието и обучението на учениците. По време на курса ще бъдат разгледани най-често срещаните инструменти за работа онлайн и как да бъдат приложени в час.
Предназначение: Курсът е предназначен за учители от всички степени на училищното образование.
Дата на провеждане: 18.05.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредит: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Офис пакет-компютърна текстообработка, електронна таблица, компютърни презентации

код: 3410
Описание: Курсът е предназначен за всички, които желаят да придобият основни знания и практически умения в използването на основните инструменти на офис пакета за ефективно управление на информацията и създаване на професионални документи и презентации. Курсът включва обучение по Microsoft Office, като се акцентира на основните функции и възможности за текстообработка, създаване на електронни таблици и на интерактивни презентации. Участниците в обучението ще бъдат запознати със специфични техники за оформление на документи, форматиране на данни и изграждане на презентации с професионален вид.
Предназначение: за учители от всички етапи на образованието
Дата на провеждане: 18-19.05.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 96.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Часът на класа: Фокус върху гражданската отговорност, екологичното и здравното образование

код: 3413
Описание: Курсът представя интегриран подход към образованието, насочен към развитието на гражданска отговорност, екологична възпитаност и здравно образование. Чрез интерактивни методи и практики курсът цели да ориентира учителите за ефективно интегриране на тези аспекти в учебния процес, създавайки така подходяща среда за развитие на цялостни, отговорни и етични граждани. Участниците ще придобият необходимите знания, умения и инструменти за успешно реализиране на Час на класния ръководител, които насърчават не само академичното развитие, но и личностното и социалното развитие на учениците.
Предназначение: за учители от всички етапи на образованието
Дата на провеждане: 02.06.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Език и стратегия на научното писане

код: 3417
Описание: Курсът е насочен към педагогически специалисти в училищата и детските градини, които желаят да се справят с предизвикателствата на научното писане и да усъвършенстват уменията си за създаване на научни статии, дипломни работи, диагностични процедури и писмени разработки. Програмата предоставя практически инструменти и стратегии за развитие на ключови компетентности, свързани с научното писане, които са от съществено значение за успешното кариерно развитие на педагогическите специалисти
Предназначение: за всички педагогически специалисти в училищата и детските градини.
Дата на провеждане: 08.06.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.