ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
Каталог Краткосрочни курсове 2024

Култивиране на толерантност в образователна среда

код: 3352
Описание: Курсът насочва внимание към изграждането на сигурна, безопасна и приобщаваща образователна обстановка. Програмата обхваща стратегии за стимулиране на взаимоуважение и приемане и ефективна комуникация. Курсът цели развитие на практически умения за култивиране на толерантността, насърчавайки участниците да станат активни агенти на позитивни промени в образованието.
Предназначение: За директори, учители от всички степени на училищното образование, педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители
Дата на провеждане: 09.03.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

STEAM обучение в природните науки 5-10 клас

код: 3263
Описание: В обучението се разглежда ролята и мястото на STEAM в обучението по природните дисциплини, възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Учителите ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци.
Предназначение: За директори, учители по природни науки.
Дата на провеждане: 10.03.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Ритъм терапия и игровизация при деца и ученици със СОП

код: 3347
Описание: Обучението е с практическа насоченост за работа с ритъм терапия- подход, основан на сетивните възприятия, който позволява на децата да комуникират на няколко нива - визуално, тактилно, кинестетично, и най-вече да бъдат видени чрез изкуството, не само да бъдат чути чрез говора. Основен фокус се поставя между взаимодействието и реалната учебна ситуация. Курсът е интерактивен и е базиран на връзката между играта, въображението и изкуството (ритъм-музика).
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от всички степени на училищното образование.
Дата на провеждане: 23.03.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Четири управленски рамки в помощ на училищното управление

код: 3353
Описание:Участниците в обучението ще се запознаят и развият умения за използване на различни подходи и формати за рамките на управленския процес. Ще се запознаят с четирите управленски рамки и ще определят в коя попадат най-често и как ще могат да използват похвати и от останалите. Участниците ще обогатят знанията и уменията си относно управленския процес в училище.
Предназначение: За директори и заместник директори от детски градини и училища.
Дата на провеждане: 23.03.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Ефективно използване на социалните медии за промотиране на училището ни

код: 3372
Описание: Обучението цели да осигури базови знания за работата със социалните медии и да предложи стратегии за тяхното ефикасно приложение в промотиране и поддържане на комуникациите в училището. Ще започне с разглеждане на разнообразието от социални медии и техните уникални характеристики. Ще се разгледа как се определят посланието и целите, определени за постигане, както и разработването на комуникационна стратегия и планиране на съдържанието. Ще се премине през различните видове съдържание - от снимки и инфографики, до видео и текст, като ще се предоставят насоки за самостоятелното им създаване, включване на учениците в този процес и използване на изкуствения интелект за генериране на част от съдържанието.
Предназначение: За всички педагогически специалисти в училищата и детските градини.
Дата на провеждане: 30.03.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене

код: 3349
Описание: Обучителният курс „Майндфулнес-път към осъзнато учене ” запознава учителите с теоретични и практически дейности за приложенията на метода „Майндфулнес“. Целта е повишаване на знанията и уменията им да организират учебната среда и обучителния процес с готовност за подобряване на когнитивните умения на учениците. Основният метод се фокусира върху холистичния възглед за човека и единството между тяло, ум и душа.
Предназначение: За учители от начална училищна степен (или от всички видове и степени учебни заведения)
Дата на провеждане: 13.04.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

От дигитална компетентност и медийна грамотност към дигитално общество

код: 3374
Описание: Участниците в краткосрочния курс ще се запознаят с методи за интегриране на разнообразни медийни ресурси в учебния процес, създавайки интерактивни уроци, стимулирайки учениците да изследват медийния свят в контекста на учебната среда. Медийните продукти имат потенциала да подобрят учебния процес и развитието на дигиталната и лингвистичната компетентност. В обучението, участниците ще се запознаят с инструменти, които подпомагат развитието на уменията на учениците за критичен анализ на медийно съдържание, съчетавайки техники за оценка на достоверността. Неизменна част от съвременната цифрова медийна среда са дигиталната компетентност и безопасност, киберсигурността и етиката. Тези елементи ще бъдат разгледани в контекста на образователните дейности, подготвяйки учители и ученици за управление на цифровите рискове и отговорно поведение в онлайн среда.
Предназначение: За учители от всички етапи на образованието
Дата на провеждане: 14.04.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.

Синергия между дигитални и лингвистични умения чрез уеб-базирани технологии с изкуствен интелект

код: 3373
Описание: Във високотехнологичната ера изкуственият интелект е част от ежедневния ни живот и значимостта на дигиталната и лингвистичната компетентност значително се увеличава. Тези две компетентности играят важна роля в развитието на ефективни платформи с изкуствен интелект, особено такива, базирани на уеб, чрез създаването на синергия между тях.
Дигиталната компетентност включва уменията, необходими за ефективно използване на различни цифрови инструменти и технологии, обхваща разбиране на основни концепции като кодиране, анализ на данни, киберсигурност и етика на общуване във виртуална среда. От друга страна, лингвистичната компетентност се отнася до способността да се разбира, използва и анализира езика ефективно. Това включва умения в областта на комуникацията, превода и интерпретацията, но и на лингвистичния анализ.
Синергията между дигиталната и лингвистичната компетентност отваря врати за разработка на напреднали платформи с изкуствен интелект, особено на тези, базирани на уеб. Те могат да изпълняват автоматизирани задачи, свързани с езика, като превод, обработка на гласови данни, анализ на езика и генериране на текст. Освен това е възможно да се предоставят персонализирани езикови услуги, базирани на индивидуалните потребности и предпочитания на потребителите.
Предназначение: За учители по чуждоезиково обучение.
Дата на провеждане: 11-12.05.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 96.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.