Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
Каталог Краткосрочни курсове 2021/2022

STEAM обучение - същност, методи, технологии и инструменти

код: 2790
Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения.
Описание: Разглежда се същността на STEАM обучението, STEАM методи и иновативни форми за развитие на потенциала на учениците. Учителите се запознават със STEAM рамката на урока и планиране му. Акцентът на обучението са практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM обучение във всички степени на обучение.
Начало:26-02-2022    
Край:26-02-2022    
Форма:Дистанционнa    
Кредити:1 брой
Цена:70 лв.

Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи в онлайн среда

код: 2816
Предназначение: за учители в училища и детски градини и педагогически съветници.
Описание: Интерактивното обучение предизвиква желание за участие в учебния процес от страна на учениците, но възможно ли е това да се случи в онлайн среда? В курса се представят варианти за създаването на интересни и вълнуващи уроци с приложение на интерактивни методи в онлайн обучителна среда. Показват се част от инструментите, които могат да се използват по време на дистанционното обучение. Чрез дискусии и обмяна на добри практики ще имате възможност да представите и обогатите вашия опит. Акцентът се поставя върху образователните иновации и облика на учителя - новатор.
Начало: 12-03-2022
Край: 12-03-2022
Форма: Дистанционнa
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.

Изготвяне на тестове според изискванията за провеждане на ДЗИ в професионалното образование

код: 2853
Предназначение: За педагогически специалисти, преподаващи по теория на професията в Професионални гимназии.
Описание:В курса се разглеждат основните методически изисквания за създаване на дидактически тест, подбор на задачи и формулирането им за съответните нива от таксономията на Блум. Курсистите придобиват умения за подбор и подредба на различни видове задачи и формиране на конкретни скали за оценка. Обучението е съобразено с изискванията на МОН за провеждане на Задължителния държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. В рамките на курса обучаемите изготвят примерни задачи и дидактически материали, които могат да се използват за подготовка на учениците за явяване на теоретичната част от ДЗИ.
Занятия: 26 февруари и 06 март 2022 г.    
Форма:     Дистанционнa    
Кредити: 2 броя
Цена: 85.00 лв.

Електронни ресурси за обучението на ученици със СОП в ОРЕС

код: 2845
Предназначение: учители от всички степени на обучение, педагогически съветници,ресурсни учители
Описание: В обучението се представят възможности за работа с ученици със СОП в обучението от разстояние в електронна среда. Акцентът на обучението са част от инструментите, чрез които учителите да постигнат активно участие и ефективни резултати в онлайн обучението при децата със специални образователни потребности
 Начало: 20-03-2022    
 Край:     20-03-2022    
 Форма:     Дистанционнa    
  Кредити: 1 брой
 Цена: 70.00 лв.

Критическо мислене и медийна грамотност

код: 2847
Предназначение: учители от всички образователни степени
Описание: В курса се разглежда същността на критическото мислене като вид творческо такова, начините за активно включване на учениците в урочната дейност чрез стратегиите на медийната грамотност. Предлагат се също стратегии за справяне с фалшивите новини, различни подходи за прилагането на критическото мислене в класната стая, начини за формиране на дигитални и граждански компетенции за безопасно използване на интернет.
Начало: 12-02-2022    
Край: 12-02-2022    
Форма: Дистанционнa    
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.

Електронни ресурси за оценяване в онлайн среда

код: 2848
Предназначение: подходящ е за учители в начална училищна степен
Описание: Курсът представя практическата приложимост на достъпни и ангажиращи образователни инструменти като: Plikers, Kahoot, Class Dojo. Дава насоки как да се създават и предоставят на учениците различни учебни материали. Подпомага преодоляването на трудностите при оценяване: задаване на задачи и тестове на учениците в дигитална среда. Показва ефикасната употреба и възможности за адаптация на електронните ресурси за оценяване според индивидуалните нужди на учениците. Предложените електронни ресурси дават поле за изява на учителя за включването и внедряването в тях на различни учебни ресурси и методи на преподаване. По време на работния процес участниците ще имат възможност да влезнат в ролята на ученик, да бъдат оценявани с всеки един от предложените образователни инструменти. И да създадат в реално време свой синхронен инструмент за оценяване към платформата Plikers.
Начало: 30-01-2022    
Край:    30-01-2022    
Форма:    Дистанционнa    
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.

Въведение в образователните невронауки. Невротехнологиите при работа с деца със СОП и в норма.

код: 2850
Предназначение: специални педагози, ресурсни учители, учители в ЦСОП,имащи готовност за прилагане на нови подходи при работа с детето от позицията на невронауките.
Описание: Ново обучение, което акцентира на фундаменталната роля на невропедагогиката и нейното позициониране в образованието.
 
Занятия: 26 и 27.02.2022    
Форма: Дистанционна
Кредити: 2
Цена: 85.00 лв.

Портфолиото - надежден инструмент за атестация на учителите

код: 2852
Предназначение: Курсът е разработен за педагогически специалисти от всички културнообразователни области. Подходящ е за цели педагогически колективи
Описание: Атестирането е сравнително ново явление за българското училище, което се въвежда с цел, да не се прилага повече принципът „заплащане на калпак“. Пазарът изисква да се намери нов начин за оценка на преподавателската дейност, а световният опит показва, че един надежден инструмент за измерване на количеството и качеството на учителската дейност е портфолиото, което представлява сбирка от документи и продукти, които дават информация за работата и професионалното развитие на учителя.
Учителите трябва да са подготвени за такъв тип оценяване, което означава да могат да търсят, избират и прилагат доказателства за това, какво правят, как го правят и как това има връзка с предварително формулираните учебни цели
. Занятия: 06 и 26 февруари 2022 г.    
Форма: Дистанционнa    
Кредити: 2
Цена: 85.00 лв.

Ефективна комуникация и взаимодействие между начално училище - семейство

код: 2858
Предназначение: учители от начален етап на основната образователна степен
Описание:
Целта на курса е да разкрие значимостта на проблема за влиянието на взаимодействието между начално училище-семейство с нагласата за надграждане на всяка от страните, за да се развиват и живеят щастливо учениците. Курсът представя различни модели на семейни отношения и тяхното влияние върху поведението на децата. Дава възможност за оценка, от страна на участниците, на разнообразни модели за общуване с деца и родители .Акцентът е поставен върху всичко онова, което е важно както за родителите, така и за педагозите, но най-вече за децата. Курсът е практико-приложен. Практическата част включва създаване, описание, на добра практика или съвременна форма за извънкласна дейност с цел изграждане на доверие и подобряване на партньорството между училище- педагог-семейство.
Начало: 12.03.2022    
Край: 12.03.2022    
Форма: Дистанционнa
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.