ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
- общо педагогически курсове
- специализирани краткосрочни курсове

Същност и специфика на медийната грамотност

код: 2765
Курсът е предназначен за учители от всички степени на образователната система. Разглежда се същността на медийната грамотност, нейните аспекти и специфични особености и как тя би могла да бъде включена ефективно във възпитанието и обучението на учениците.

Емоционална интелигентност и социално - емоционално учене

код: 2766
В новите психологически теории за развитието на личността и процеса на социализацията ѝ все по-често се измества акцентът от овладяването на социални роли към самосъзнаването, чувствителността и реализацията на самата личност. Темата запознава родители и специалисти с концепциите за социалната и емоционалната интелигентност, които обособяват нов клас поведения - да знаеш да чувстваш, да знаеш да бъдеш самия себе си. Предлагат се методи и техники, чрез които учениците, учителите и родителите да усвояват социални познания, да натрупват позитивен опит в междуличностните взаимодействия чрез упражняване и развиване на социалните и емоционални умения.

Формиране на толерантна образователна среда

код: 2767
Курсът има за цел да разгледа толерантността като взаимно активна позиция на всяка от страните, основана на съгласие, взаимно уважение и добра воля. Постигането на тази цел е свързано с усвояване на необходимите компетентности и използването на подходящи инструменти за изграждането на толерантна образователна среда.

Приобщаващо образование на деца със СОП - първи стъпки

код: 2768
Курсът има за цел да разкрие основните специфични образователни потребности, като презентира ефективни стратегии за преодоляването им. В рамките на курса участниците ще получат онлайн материали, линкове към видеоматериали с учебна насоченост, популярни филми и презентациите по темата.

Искам да съм в час - утопия или послание

код: 2769
Какви са тенденциите в съвременните образователните системи, какво ги обединява и защо образователните модели не намират търсения отзвук в системата учител - дете – родител;
Децата в норма и децата със СОП – какъв е общият им знаменател;
Холистичният образователен подход ли е изхода от кризата в образованието;
Невропедагогиката и огледалните реалности - защо е задължително познанието ни за тях;

Междутекстовият подход в обучението по литература /11-12 клас/

код: 2770
Описание: Курсът е предназначен за учители по български език и литература във втора гимназиална степен. Разглеждат се учебните програми по литература и възможността за осъществяване на междутекстови взаимодействия между изучаваните автори и произведения с оглед на формиране на компетентности като знания, умения и отношения в обучението по литература.