Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
Каталог Краткосрочни курсове 2022

Въведение в образователните невронауки.Приложение на невротехнологиите при работа с деца със СОП .

код: 2937
Предназначение: специални педагози, ресурсни учители, учители в ЦСОП,имащи готовност за прилагане на нови подходи при работа с детето от позицията на невронауките.
Описание: Ново обучение, което акцентира на фундаменталната роля на невропедагогиката и нейното позициониране в образованието.
Обучението е в две части, като първата част дава отговор на въпросите: какъв е предметът на невропедагогиката; какво налага нуждата от практическото приложение на образователните невронауки; с какви нови изисквания се характеризира дейността на педагога, прилагащ достиженията в невронауките при работата си с деца със СОП и деца в общообразователното училище, за да е в състояние да отговори на техните нужди; до какви улеснения в когнитивен, емоционален и поведенчески план води прилагането на невронауките от родители, преподаватели и ученици; втората част е свързана с дидактическите принципи и тяхната обвързаност с дейността на мозъка. Практическа разработка на урок, обединяващ класическите дидактически принципи и принципите на невронауките.
Дати на провеждане: 08 и 09.10.2022 г.
Продължителност: 32ч.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 85.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.

Компютърна анимация - първи стъпки

код: 2876
Предназначение: за учители от всички степени на училищното образование
Описание: В курса се разглеждат основните видове анимацията и нейното приложение в обучението. Прави се преглед на най-често използваните програми за създаване на анимации. Практическата част на курса се базира върху създаването на 2D анимации с безплатен софтуер (по-специално работата на принципа кадър по кадър), която намира широко приложение в учебните часове и в дейности, свързани със STEAM - базираното обучение, ИКТ и други учебни предмети.
Начало:23-10-2022    
Край:23-10-2022    
Форма:Дистанционна
Кредити:1 брой
Цена:70 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.

Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене

код: 2897
Майндфулнес- защо, как, къде е приложим подходът?
Защото- бихме могли да го прилагаме за обучение, терапия и подобряване на когнитивните умения.
Как-като работим с източника на проблема, вместо със симптомите.
Къде-в клас, у дома, навсякъде!
АКО вашите ученици:
1.    Имат проблеми с четенето.
2.    Разместват букви и пропускат думи (дислексия).
3.    Не могат да се концентрират и да се задържат на едно място.
4.    Имат проблеми със слуховата преработка.
5.    Имат проблеми с аутистичния спектър.
6.    Имат обучителни трудности.
АКО Вие – сте учител:
1.    Искате да помогнете на учениците си.
2.    Търсите най-подходящия подход за своите ученици.
3.    Искате да развиете индивидуалния потенциал на всеки от учениците си.
4.    Искате да овладеете осъзнато наблюдение.
Как може да сме полезни?- запознаване с упражнения за подобряване на специфични когнитивни умения, умения за четене или учене.
Как протича курсът?- обучението се извършва дитанционно, в удобно за Вас време и място при следните условия:
1.    Вие имате желание.
2.    Разполагате с компютър или таблет.
3.    Стабилна Интернет връзка.
Как изглежда курсът?- курсът се провежда дистанционно с времетраене 4 астрономически часа. Получавате 1 кредит.
Демонстрира образователни, интригуващи упражнения, които децата харесват, форма за адаптивно учене.
Дата на провеждане: 08.10.2022 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.

STEAM обучение в математиката и ИИТ

код: 2931
Предназначение: Обучението е подходящо за учителите по математика и ИИТ
Описание: В курса се разглежда ролята и мястото на STEAM в обучението по математиката, информатиката и информационните технологии, възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Участниците ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци. Ще бъдат разгледани и различни онлайн симулатори на роботи, чрез които да се осъществи връзката между програмирането и STEAM.
Дата на провеждане: 05.11.2022 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.

STEAM в професионалното образование

код: 3014
Предназначение: обучението е подходящо за учители, преподаващи в професионални гимназии (8-12 клас)
Описание:
В обучението се разглежда ролята и мястото на STEAM в професионалното обучение (електроника, машиностроене, строителство и др.), възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Учителите ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци.
Дата на провеждане: 06.11.2022 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.

STEAM обучение в хуманитарните науки 5-12 клас

код: 2930
Предназначение: обучението е подходящо за учители, преподаващи хуманитарни науки 5-12 клас
Описание:
В обучението се разглежда ролята и мястото на STEAM в обучението по хуманитарни дисциплини, възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Учителите ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци.
Начало: 19-11-2022
Край: 19-11-2022
Форма: Дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.

Повишаване мотивацията на учениците за изучаване на чужд език чрез използване на електронни ресурси

код: 3019
Предназначение: За учители по чужд език в начален и среден етап
Анотация: Преподавате по чужд език и на учениците им доскучава? Имате учебно съдържание, което е необходимо да предадете, но срещате съпротива в клас? Смятате, че не постигате нужните образователни цели? Ако и на един от тези въпроси отговорът ви е „да“, то това обучение е точно за вас!
Какво ще научите от курса?
•    Кои са факторите, които оказват влияние върху мотивацията?
•    Как да мотивираме правилно чрез думи и дела?
•    Какви възможности предоставят дигиталните приложения за усилване на мотивацията на обучаваните?
Кратко представяне и обосновка за курса:
При чуждоезиковото обучение се наблюдава често разминаване между предпочитаните от учениците социални форми на работа и действително практикуваните методи на обучение. Най-важното за едно мотивиращо ЧЕО са учебни цели, които съответстват на потребностите на обучаваните и учебни съдържания, които ги интересуват. В тази връзка ще потърсим в курса отговор на въпроса дали разумното използване на електронни ресурси в процеса на обучение е начин за преодоляване на скуката, а също и фактор, който подпомага изграждането на мотивацията за учебен труд.
Дати на провеждане:29-10-2022 и 05-11-2022 г.
Форма:Дистанционна
Кредити:2 броя
Цена:85 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.