ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Педагогически форум 2021 г.
На 24-25.06.2021 г. ще се проведе XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, организиран от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, Стара Загора.

Целта на форума е свързана с развитие на платформа за изяви на професионалисти от различни образователни институции, за представяне на добър опит, на кариерно и личностно развитие, на средище за популяризиране на иновативни образователни стратегии.

Тематиката на форума е обвързана с новостите във виртуалното обучение, STEM средата, партньорството с родителите (включително и по време на пандемия) и предоставя платформа за споделяне на добрите практики на местно, регионално, национално и международно ниво.    

Концепцията за провеждане на форума е свързана с дейностите за създаване на по-тясна връзка между образователните институции, бизнеса и неправителствения сектор за разработване на съвместни образователни продукти, които да отговорят на нуждите на пазара на труда и потребностите на обществото.