ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (ОГРДВ)
ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА ОТНОСНО ПОДХОДИТЕ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО – СХОДСТВАТА, РАЗЛИЧИЯТА, ПОТРЕБНОСТИТЕ И ОБЛАСТИТЕ НА ИНОВАЦИЯ В ЦЯЛА ЕВРОПА
Докладът на Eurydice публикуван от Европейската Комисия през 2019 поставя фокус върху това, че една от основните грижи на вземащите решения в Европейския съюз по отношение на разработването на политики за малки деца и техните семейства е да се гарантира достъпа до Образование и грижи в ранна детска възраст
(ОГРДВ). „Правото на достъпно и качествено образование и грижи в ранна детска възраст“ за всички деца е заложено в Европейския стълб на социалните права, подчертавайки факта, че „трябва да се предприемат специфични мерки за децата в неравностойно положение, за да им се помогне да подобрят качеството си на живот“.

EЛЕКТРОННА КНИГА