Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта на класа
Автор: Даниела Кожухарова
ISBN: 978-954-691-078-3
Издателство: Тракийски университет - ДИПКУ
Анотация: Настоящата монография е разработена на основата на дисертационно изследване, проведено в периода 2012-2017 г.
В първа глава „Педагогически аспекти на мениджмънта на ученическия клас“ са разгледани основни понятия от теориите за мениджмънта, конкретизацията на понятието за образователен мениджмънт и йерархичните му равнища. На тази основа е очертано мястото на мениджмънта на ученическия клас, неговата същност, специфика и роля за образованието. Представени са модели за мениджмънт на различните видове образователни среди.
Във втора глава „Технологични аспекти на мениджмънта на класа“ са разгледани етапите в развитието на ИКТ, разделени на базата на развитието на иновациите, оказали влияние на развитието на образованието и обучението. Анализирани са принципите на конструктивизма, като методологична основа на електронното обучение. Описани са възможностите на програмата Mythware Classroom Management за ефективно управление на класа. Направено е сравнение между нея и други две програми за управление на класа, използвани в Българските училища – NetSupport School и HP Classroom Manager.
В трета глава „Методика на изследването“ са конкретизирани концептуалните аспекти на изследването. Описани са етапите и основните моменти от проведения педагогически експеримент.
В четвърта глава „Резултати от експерименталната дейност“ са представени резултатите на изследването и направените апробации на модела за мениджмънт на процеса на обучението.

Монографията може да изтеглите от тук.