ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Социално-емоционално учене според представите на учители, прилагащи STEM подхода в обучението

Автор: Венета Узунова
Развитието и приложението на STEM подхода в образованието е във фокуса на съвременните изследователски търсения. STEM базираното обучение създава предпоставки за решаване на проблеми самостоятелно и в екип, управление на конфликтни ситуации, намирането на собственото място и роля в екипа, умението за изразяване и аргументиране на позиция, за активно слушане и вникване в гледната точка на другия, мислене “извън кутията”. Социално-емоционалното учене от своя страна представлява подход, при който се формират и развиват компетентности в няколко насоки – самоосъзнатост, отговорно вземане на решения, самоуважение, социална осъзнатост и социални умения. В статията се представят резултати от проучване сред учители, прилагащи STEM подход в обучението. Направен е опит да се установи чрез рефлексивни и саморефлексивни въпроси доколко е в обсега на вниманието им социално-емоционалното учене и какви социални и емоционални умения развиват учениците и учителите при прилагането на STEM подхода.
Статията може да разгледате тук