ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

проф. д-р Таня Танева

Директор и председател на Съвета на ДИПКУ

Основни научни интереси:
Tanq-Taneva-4-jpg-kt1u
Социална психология, Управление на организациите, Мотивация за учене и труд, Психологическа диагностика, Мотивация и управления на персонала, Психология на рисковото поведение, Управление на конфликти, Икономическа психология и др.
Професионален опит: Дългогодишен преподавател в структурите на Тракийски университет и други университети в страната. Консултант към Регионален инспекторат по образование, Психолог в Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН, Специалист по подбор и оценка на персонал и организационно консултиране и др. Публикации - 7 монографии и учебници, над 90 научни статии.
Управленски опит: Два мандата (2011-2019) главен секретар и председател на университетски комисии, вкл. по електронно и дистанционно обучение, издателски съвет, информационна и медийна дейност, кариерно развитие и академична етика и множество факултетни комисии. Ръководител на катедра "Обществени науки и бизнес езиково обучение" на Стопански факултет от 2011 г и досега.
Тел. 042/63 30 24, 042/61 74 42, Факс: 63 01 02, GSM 0889 848844
e-mail: t.taneva [аt] dipku-sz.net, tanya.taneva [аt] trakia-uni.bg
    

гл. ас. д-р Маня Манева

Заместник-директор по учебната дейност

Kartina1-png-gexs
Основни научни интереси: математическа грамотност, функционална
грамотност, методика на обучението по математика
Професионален опит: повече от двадесет години опит като учител, експерт по математика в регионално управление на образованието и в Министерство на образованието и науката, участие в комисии при изготвяне на изпитни материали за държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване по математика, участие в комисии за промени в учебните програми по математика в прогимназиален и гимназиален етап, координатор „Техническо изпълнение“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
тел.: 0887 160 049
e-mail: m.maneva [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Вера Тодорова

Заместник-директор по международна и научна дейност, проекти и програми

VeraTodorova1-jpg-epx7
Основни научни интереси: Индивидуална психология - теория и приложение в образователна среда;консултиране в образователна среда;работа с родители; позитивно възпитание;Адлерианска игрова терапия; благополучие в юношеска възраст.
Професионален опит: преподавател, експерт по международни проекти Erasmus +, H2020., психолог - индивидуално и семейно консултиране.
тел.: 0882 473220
e-mail: v.todorova [аt] dipku-sz.net


Мария Добрева

Помощник-директор по административно-стопанската дейност

MD-jpg-w3o6
Образование: Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов, специалност “Публична администрация. Следдипломна квалификация “Валутен и митнически контрол”.
Професионален опит: богат опит в стопанския сектор. От 2011 г. работи в ДИПКУ, а през 2016 г. заема настоящата си длъжност.
Тел. 0887160291
e-mail: m.dobreva [аt] dipku-sz.net