Структура

Органи за управление на ДИПКУ при Тракийски университет

Общо събрание - състои се от всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели и представители на служителите.

Председател на Общото събрание: доц. д-р Димитрина Брънекова

Съвет на ДИПКУ - състои се от пет члена, избрани с тайно гласуване на Общо събрание на ДИПКУ.

 

Директор

Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова

Тел. 042/63 30 24, 042/61 74 42, Факс: 63 01 02, GSM: 0898 399 903

e-mail: galia_koj@yahoo.com
 

Заместник Директор

Маргарита Славова Пенева

Тел. 042/61 74 43, GSM: 0887 160 413

e-mail: slavova76@gmail.com

 

Административен секретар

Севдалина Стоянова  Кирчева

Тел. 042/63 30 24, 042/61 74 52, Факс: 63 01 02, GSM: 0882 473 212

e-mail: dipku_sz@abv.bg

 

 

Катедри в ДИПКУ

Природоматематически и технологични дисциплини

Ръководител катедра: Проф. д-р Галя Кожухарова

GSM: 0889 399 903  e-mail: gkozhuharova@uni-sz.bg

Хуманитарни дисциплини

Ръководител катедра: Доц. д-р Димитрина Брънекова

GSM: 0887 144 553, e-mail:dbranekova@uni-sz.bg

 

Учебен отдел

Ст. експерт ПКС и СДК

Марияна Георгиева

Тел. 042/61 74 46, GSM: 0882 473 101

e-mail: dipku_pks@abv.bg 

 

Финансово-счетоводен отдел

Гл. счетоводител Венцислава Любенова

Главен счетоводител

Венцислава Любенова

тел. 042 / 61 74 48

e-mail: vlubenova@uni-sz.bg, ventzi_r@abv.bg

 

Счетоводител Мария ДобреваСчетоводител

Мария Добрева

тел. 042 / 61 74 47