XVIII Национален педагогически форум

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет - Стара Загора организира: 

XVIII Национален педагогически форум с международно участие на тема

”Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики”

Приоритетни направления: 

  • Стратегии  за разработване, обмен и прилагане на иновативни практики в образованието

  • Подобряване на качеството на обучение и преподаване чрез разработване и прилагане на иновативни подходи

  • Партньорството „семейство-училище-общност“

  • Партньорства на образователни институции за развитие на обучението и квалификацията

  • Иновативни педагогически модели за подкрепа и личностно развитие 

Такси правоучастие: 

За участници от България: такса за един доклад - 50 лева, за два доклада – 90 лева.

За чуждестранни участници – такса за всеки доклад – 50 €.

Таксите се внасят след одобряване на доклада в касата на ДИПКУ, в срок до 15.05.2018 г., или по банков път: 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Стара Загора,

сметка BG69 UNCR 76303100 117737;

BIC: UNCRBGSF

като се напише за “Педагогически форум 2018”.

Указание за авторите: виж тук

Докладите ще бъдат публикувани в електронен вариант след предварителен подбор. Обратна информация ще бъде предоставена на личния e-mail на автора в срок до 01.05.2018 г. Неодобрените доклади не се връщат. Внесената такса се възстановява на 60%.

Критерии за подбор на докладите:

  1. Съответствие с приоритетните направления

  2. Съответствие с изискванията за съдържание и оформление 

Авторите носят лична отговорност за спазване на Закона за авторското право.

Материалите да бъдат предоставени на електронен носител (CD) или на e-mail: dipku_pf@abv.bg. 

Краен срок за изпращането на материалите – 10.04.2018 г.

Адрес за кореспонденция:

6010 гр. Стара Загора, ул. “Армейска” № 9

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

за “Педагогически форум 2018”

Форумът е без такса правоучастие и ще се проведе през втората половина на месец юни, за датата ще бъдете уведомени във второто съобщение. 

Текущите разходи са за сметка на участниците във форума.