XVII Национален педагогически форум

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет - Стара Загора организира:

XVII Национален педагогически форум

с международно участие на тема:

СТРАТЕГИИ И ПАРТНЬОРСТВА ЗА ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Приоритетни направления:

  • Стратегии  за разработване, обмен и прилагане на иновативни практики;

  • Подобряване на качеството на обучение чрез иновативни подходи за учене и преподаване;

  • Партньорства на образователни институции за развитие на ключови компетенции ;

  • Иновативни педагогически модели за подкрепа и личностно развитие.

Такси правоучастие:

За участници от България: такса за един доклад – 50 лева, за два доклада – 90 лева.

За чуждестранни участници: такса за всеки доклад – 50 €.

 

Таксите се внасят в касата на ДИПКУ, в срок до 30.04.2017 г., или по банков път:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Стара Загора,

сметка BG69 UNCR 76303100 117737;

BIC: UNCRBGSF

като се напише за “Педагогически форум 2017”.

 

Указание за авторите можете да намерите в сайта на ДИПКУ.

Докладите ще бъдат публикувани в електронен вариант след предварителен подбор. Обратна информация ще бъде предоставена на личния e-mail на автора в срок до 20.05.2017 г. Неодобрените доклади не се връщат. Внесената такса се възстановява на 60%.

Критериии за подбор на докладите:

  1. Съответствие с приоритетните направления

  2. Съответствие с изискванията за съдържание и оформление

Авторите носят лична отговорност за спазване на Закона за авторското право.

 

Материалите да бъдат предоставени на хартия и на електронен носител или на e-mail: dipku_pf@abv.bg.

Краен срок за изпращането на материалите – 21.04.2017 г.

Адрес за кореспонденция:

6010 гр. Стара Загора, ул. “Армейска” № 9

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

за “Педагогически форум 2017”

Към докладите да се  приложи ксерокопие на квитанцията за платена такса.

Текущите разходи са за сметка на участниците във форума.

Участниците с доклад във форума получават сертификат с един квалификационен кредит съгласно чл.49, ал.(3), т.3 на НАРЕДБА №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Форумът ще се проведе през втората половина на месец юни, за датата ще бъдете уведомени във второто съобщение.