Уча се да преподавам немски език (DLL)

Тема: Уча се да преподавам немски език (DLL)

          Deutsch Lehren Lernen (DLL)

  Обучението се провежда съвместно с Гьоте-институт.

Анотация: Уча се да преподавам немски език (DLL) пренася в центъра на вниманието учебния процес по немски език и се занимава с главните актьори и основните елементи на преподаването. Традиционните теми в методиката на ЧЕО не губят своето значение, а се интегрират в концепцията за преподаване, насочена към изграждане на умения. С помощта на видеозаписи на учебни часове и проектите за изучаване на практиката, участниците достигат дo съществени знания за техните дейности в часовете по немски език и с това разширяват и задълбочават професионалната си компетентност.

Предназначение: За учители по немски език в началното и средното образование с езиково ниво В2 по Общата европейска езикова рамка, които искат да придобията V и  IV ПКС. 

Модули за V ПКС:

  • Компетенции на учителя и организиране на часа (Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung)

  • Как се учи немски език като чужд? (Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?)

Модули за IV ПКС:

  • Задачи, упражнения, интерактивност (Aufgaben, Űbungen, Interaktion)

  • Курикулум и планиране на часа (Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung)

Продължителност: 1 модул - 90 учебни часа, разпределени в две еднодневни присъствени фази и туторирано онлайн обучение, което се провежда на учебна платформа Moodle на Гьоте-институт. Средната продължителност на обучението в един модул е 12 седмици.

Обучението ще стартира с модул Компетенции на учителя и организиране на часа (Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung)

  • присъствена фаза на 25 ноември 2017 от 10.00 до 16.30 часа;

  • онлайн фаза от 27 ноември 2017 до 10 февруари 2018;

  • заключителна присъствена фаза на 17 февруари 2018.

Брой кредити: 3 за всеки модул

Цена: 200 лв. за всеки модул

Начини на плащане:

  • чрез банков превод:

Банкова сметка:

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBAN – BG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

  • в касата на ТрУ/ДИПКУ;

Заявление за участие ще намерите в сайта на ТрУ/ДИПКУ: http://www.dipku-sz.net/zayavleniya-za-uchastie-v-kursove

За повече информация:

Тел: 042 617451; 088 7160326

www.goethe.de/bulgarien

www.goethe.de/dll