Уча се да преподавам немски език (DLL)

Тема: Уча се да преподавам немски език (DLL)

Обучението се провежда съвместно с Гьоте-институт.

Анотация: Уча се да преподавам немски език (DLL) пренася в центъра на вниманието учебния процес по немски език и се занимава с главните актьори и основните елементи на преподаването. Традиционните теми в методиката на ЧЕО не губят своето значение, а се интегрират в концепцията за преподаване, насочена към изграждане на умения. С помощта на видеозаписи на учебни часове и проектите за изучаване на практиката участниците достигат да съществени знания за техните дейности в часовете по немски език.

Предназначение: За учители по немски език в началното и средното образование с езиково ниво В2 по Общата европейска езикова рамка, които искат да придобията V и IV ПКС.

Модули за V ПКС:

  • Компетенции на учителя и организиране на часа(Lehrkompetnz und Unterrichtsgestaltung)

  • Как се учи немски език като чужд? (Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?

Модули за IV ПКС:

  • Задачи, упражнения, интерактивност (Aufgaben, Űbungen, Interaktion)

  • Курикулум и планиране на часа (Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung)

Продължителност: 1 модул - 90 учебни часа, разпределени в две еднодневни присъствени фази и туторирано онлайн обучение

Брой кредити: 4 за всеки модул

Обучението ще стартира на 13 ноември 2017 г. 

За въпроси – 0887 160 326 – ас. Динко Стратиев